Nytt verktyg för att enkelt hitta hiv-patienter med sviktande behandling

37 miljoner människor globalt lever i dag med hiv, många av dem i låginkomstländer. Forskare från Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet har utvecklat ett verktyg som kan göra det enklare att med små resurser upptäcka sviktande behandling hos hiv-positiva patienter.

I höginkomstländer är virusmätning en del av rutinbehandlingen vid hiv. Mätningen används för att följa effekterna av behandlingen, vilket är viktigt för att så snart som möjligt upptäcka de patienter som inte svarar på behandlingen. Upptäcks inte detta i tid kan patienten drabbas av livshotande aids-relaterade sjukdomar, viruset kan utveckla resistens mot läkemedlen och risken för spridning av hiv ökar.

Men virusmätning medför höga kostnader, ställer krav på avancerad teknisk utrustning och komplicerad logistik. Det gör att tillgången till virusmätning ofta är mycket begränsad i låginkomstländer.

Verktyg gör urval bland patienter

Därför har en grupp forskare från Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet tagit fram ett verktyg – en så kallad algoritm – för att enkelt kunna upptäcka de patienter som verkligen behöver genomgå en virusmätning. Genom att göra ett sådant urval sparar man på redan ansträngda resurser, säger Anton Reepalu, läkare vid Skånes universitetssjukhus och den som fick idén till verktyget.

— När jag gjorde forskningsstudier vid olika vårdcentraler i Etiopien kunde jag till exempel se hur slumpmässigt det var vilka patienter som genomgick virusmätning. Ibland var det de som hade turen att vara på vårdcentralen just då mätmaskinen råkade fungera. Men det var inte nödvändigtvis de personer som behövde mätningen allra mest.

Data från 1000 patienter

För att utveckla och testa verktyget använde han sig av data från drygt 1000 hiv-positiva patienter. Det ledde fram till tre kriterier som alla tyder på att hiv-behandlingen hos patienten sviktar – och därmed behöver följas upp noggrannare med en virusmätning.

— Att fastställa dessa kriterier kräver ingen avancerad teknik. Det innebär att verktyget kan användas även på landsbygden där den tekniska utrustningen är bristfällig. Och patienten kan direkt få besked om behandlingen verkar fungera eller inte, säger Anton Reepalu.

Ett komplement i hiv-behandling

Att använda verktyget gör det möjligt att minska behovet av virusmätning med 60 procent, visar forskningen. Samtidigt har forskarna sett att 5 av 33 patienter som faktiskt hade behövt genomgå en virusmätning, missades.

— Målet är att så få som möjligt ska missas. Men till dess att alla hiv-positiva patienter i världen kan erbjudas virusmätning, är verktyget ett komplement för att använda resurserna på bästa sätt.

Eftersom verktyget testats på vårdcentraler och sjukhus i Etiopien är det redo att användas i den kliniska verksamheten där. Ska det införas på andra platser behöver det göras lokala förstudier innan det införs.

— Dessutom forskas det vidare på hur verktyget kan göras ännu vassare, bland annat genom att titta på hur mätning av olika biomarkörer som är förknippad med virusproduktion i kroppen kan användas tillsammans med verktyget och göra det ännu mer träffsäkert, säger Anton Reepalu.

Fakta: kriterierna i verktyget

  • Mätning av patientens överarmsomfång – har den minskat är det ett tecken på undernäring.
  • Blodprov för uppskattning av immunbrist hos patienten.
  • Fråga om behandlingsavbrott på en dag eller mer oavsett anledning.

Fakta: studien

  • Ämne: Infektionsmedicin, global hälsa, hiv, klinisk forskning, algoritm, virusmätning.
  • Studiedesign: Kvantitativ, forskarinitierad studie, statistiska samband. Observationsstudie. Prospektiv validering.