Miljö- och hållbarhetsarbete

På Skånes universitetssjukhus arbetar vi förebyggande och engagerat för att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet orsakar. Vi tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

I den svenska miljölagen beskrivs sjukvården som en miljöfarlig verksamhet och i det tillhörande lagkravet står det att vi som sjukhus måste ha fungerande och miljöfrämjande rutiner. Vi måste också arbeta aktivt för att minska vår påverkan på miljön. Det innebär bland annat att vi ska hantera avfall rätt, upphandla rätt, få medarbetare att välja annat än bilen till jobbet eller att vi ser över hur mycket läkemedel som skrivs ut.

Högt uppsatta mål visar vägen

FN:s globala hållbarhetsmål samt nationella och regionala mål ligger till grund för vårt miljöarbete på Sus och de andra förvaltningarna i Region Skåne. Vårt miljöprogram har tagits fram med hänsyn till de olika förvaltningarnas miljöpåverkan, vår gemensamma miljöpolicy, lagkrav och andra bindande krav. Olika tekniska, ekonomiska och politiska överväganden har också format programmet.

Region Skånes miljöprogram

Visste du att?

  • Det finns ett stort miljöengagemang bland våra medarbetare. Det är tack vare deras medvetna val i vardagen, som vi kan göra skillnad. Vardagligt engagemang i kombination med högt uppsatta miljömål minskar både sjukhuset miljöpåverkan och våra kostnader.
  • I sjukhusets olika verksamheter finns cirka 400 miljöombud. Miljöombuden har till uppgift att stödja sin närmsta chef i verksamhetens miljöarbete, samt att inspirera och sprida miljöinformation. Miljöombuden bidrar också till utveckling och ständig förbättring av Sus miljöarbete.

  • Sedan 2017 har samtliga verksamheter i Region Skåne samlat sina instruktioner i ett gemensamt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2015. Det innebär bland annat att sjukhuset regelbundet granskas av interna och externa revisorer.
  • Sus arbetar aktivt med att fasa ut kemikalier och kemiska produkter som innehåller så kallade CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska). I vissa fall ersätter vi dem med mindre skadliga alternativ. På så vis bidrar vi även till en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.
  • Sjukhusen i Region Skåne har minskat koldioxidutsläppet med 225 ton årligen sedan vi börjat använda klimatsmarta engångsförkläden.
  • Sus har minskat sitt koldioxidutsläpp med 80 ton årligen genom aktiva val och utfasning av onödigt engångsmaterial.
  • Allt kaffe och te vi dricker är ekologiskt, likaså är alla mejeriprodukter samt allt större andel av de livsmedel vi serverar ekologiska.
  • Från hösten 2016 är det förbjudet att röka på sjukhusområdena.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter