Miljö- och hållbarhetsarbete

På Skånes universitetssjukhus strävar vi efter att integrera miljöperspektivet till att vara en naturlig del av det dagliga arbetet och i våra beslutsprocesser. Tillsammans bidrar vi till en miljömässig hållbar sjukvård.

Skånes universitetssjukhus (Sus) främsta prioritet är att säkerställa en patientsäker sjukvård. Samtidigt ger sjukvården upphov till en stor miljöpåverkan som vi måste ta ansvar för. Sus är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 vilket innebär att vi arbetar förebyggande och systematiskt med att minska sjukvårdens miljöpåverkan samt att vi årligen granskas av oberoende part.   

Sus fokusområden inom miljö- och hållbarhetsarbetet är bland annat:

 • Öka miljömedvetenheten hos alla medarbetare och chefer
 • Minska den onödiga förbrukningen av engångsmaterial och välja produkter med lägre miljö- och klimatpåverkan
 • Sortera vårt avfall rätt och förebygga att avfall uppstår
 • Minska vår energiförbrukning
 • Förebygga matsvinn.

Miljö- och hållbarhetsarbetet utgår från:

Region Skånes miljöprogram 2030

Högt uppsatta mål visar vägen

FN:s globala hållbarhetsmål samt nationella och regionala mål ligger till grund för vårt miljöarbete på Sus och de andra förvaltningarna i Region Skåne. Region Skånes miljöprogram har tagits fram med hänsyn till de olika förvaltningarnas miljöpåverkan, vår gemensamma miljöpolicy, lagkrav och andra bindande krav. Olika tekniska, ekonomiska och politiska överväganden har också format programmet.

Visste du att?

 • På Sus finns lokala miljöombud inom våra olika verksamhetsområden. Miljöombuden har till uppgift att stödja sin närmsta chef i verksamhetens miljöarbete, samt att inspirera och sprida miljöinformation. Miljöombuden bidrar också till utveckling och ständig förbättring av Sus miljöarbete.
 • Sus har en egen digital miljöutbildning som är anpassad för de miljöutmaningar som finns inom vården. Utbildningen hjälper medarbetare, miljöombud och chefer att förstå sitt ansvar i miljöarbetet och hur de minskar miljöpåverkan i sitt dagliga arbete.
 • Sus ersätter farliga kemikalier i de fall vi kan med mindre skadliga alternativ. På så vis skapar vi även en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.
 • Sus har minskat utsläppen från anestesigaser med nära 90 procent sedan år 2019, tack vare att den klimatskadliga anestesigasen desfluran inte längre används. Minskningen motsvarar lika mycket utsläpp som 88 varv runt jorden med flyg. Källa: Vad är ett ton koldioxid, egentligen (zeromission.se).
 • Hälso- och sjukvårdens största klimatpåverkan kommer från dess materialförbrukning (Källa: Healthcare without harm, 2019). Sus arbetar för att minska den onödiga förbrukningen som inte krävs ur ett hygien- eller patientsäkerhetsperspektiv. Samt är Sus ambition att ställa ökade krav på miljövänligare material och flergångsalternativ i prioriterade upphandlingar.
 • Sus genererar stora mängder restavfall och förbrukar mycket energi. Tillsammans arbetar vi för att öka kunskapen om hur vi kan spara energi och sortera avfall rätt samt förebygga att avfall uppstår.
 • Med Region Skånes nya måltidskoncept som lanseras år 2025 kan patienten välja sin måltid från en fast meny, vilket förväntas öka patientens måltidsupplevelse och minska matsvinnet.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.