Han är årets unga kliniska forskare

Filip Jansåker prisas för sin forskning om bland annat urinvägsinfektioner.
Antibiotika är en säker och effektiv behandling mot blåskatarr, men de flesta kvinnor med blåskatarr klarar sig också bra utan antibiotika. Det är ett av områdena som ST-läkaren Filip Jansåker haft fokus på i sin forskning. De senaste tre åren har han fortsatt forska om urinvägsinfektioner, och breddat sitt forskningsområde till att omfatta även andra infektioner och folksjukdomar. Nu får han Skånes universitetssjukhus och Medicinska fakultetens pris till yngre framgångsrik klinisk forskare i Region Skåne.

Filip Jansåker är ST-läkare i allmänmedicin på vårdcentralen Granen i Malmö och docent vid Centrum för Primärvårdsforskning, som är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. Han forskar på infektioner och folksjukdomar, och disputerade 2020 vid Köpenhamns universitet med en avhandling om urinvägsinfektioner. Forskningen visade att en tredagars-kur av Pivmecillinam, en typ av penicillin, fungerar lika bra mot blåskatarr som en femdagars-kur. Detta ändrade behandlingsrekommendationerna i Danmark.  

– I min vidare forskning efter disputationen visade vi att de flesta patienter med blåskatarr som inte behandlas med antibiotika också klarar sig bra, risken för njurbäckeninflammation om blåskatarren inte behandlas med antibiotika är låg. Detta är ny kunskap och det är positivt om man i framtiden kan minska antibiotikaexponeringen i utvalda grupper. Biverkningarna blir mindre för patienterna och antibiotikaresistensen i samhället minskar, säger Filip Jansåker.

Koppling mellan urinvägsinfektion och livmoderhalscancer

Filip Jansåker har även undersökt kopplingen mellan infektioner och livmoderhalscancer. En epidemiologisk studie visade att det finns en koppling mellan urinvägsinfektion och ökad risk för livmoderhalscancer. Hos kvinnor med återkommande svampinfektioner var däremot risken för livmoderhalscancer lägre.

– När vi identifierar riskfaktorer för sjukdomar så kan det användas i preventionssyfte, och hälso- och sjukvården kan använda den kunskapen till att fokusera resurserna i det sjukdomsförebyggande arbetet mer effektivt, säger Filip Jansåker.

Sociala faktorer påverkar risk för folksjukdomar

Ett annat område han forskat mycket inom är sociala faktorer i samband med folksjukdomar.

– Jag har i flera studier undersökt bostadsområdets socioekonomiska utsatthet och hur det påverkar olika hälsoutfall hos specifika grupper. Till exempel fann vi att kvinnor med bipolär sjukdom som levde i utsatta bostadsområden hade 80 procent ökad risk för diabetes. Denna höga risk hade vi inte förväntat oss, säger Filip Jansåker. 

Behövs mer forskning inom primärvården

Filip Jansåker får nu Skånes universitetssjukhus och Medicinska fakultetens pris till yngre framgångsrik klinisk forskare anställd i Region Skåne. Priset har delats ut i drygt 20 år och syftar till att lyfta fram yngre disputerade forskare som bedriver patientnära klinisk forskning. Diplom och prissumma på 60 000 kronor delas ut på Forskningens dag i Malmö den 7 november.

– Det är en extremt stor ära att få det här priset. Och jag är glad för att det går till forskning just inom primärvården. Primärvården är navet i svensk sjukvård. Vi har den största andelen läkare men minst andel forskare. Vi behöver ha fler forskare i primärvården och därför är det så fantastiskt att Region Skåne erbjuder möjligheten att kombinera forskning med kliniskt arbete, säger Filip Jansåker, och fortsätter:

– Arbetet och patienterna ger idéer och motivation, och mer forskning innebär en naturlig spridning av akademisk kunskap inom verksamheten. Forskningen kommer snabbare in i den kliniska verksamheten och det gynnar patienterna både när det gäller behandling och prevention.

Juryns motivering

Filip Jansåker får priset ”för att han har på ett imponerande sätt, tidigt i sin karriär, skapat en kliniskt fokuserad forskning inkluderande prövarinitierade randomiserade studier som uppdaterat hur vi behandlar patienter i primärvården.”