Specialistutbildning till barn- och ungdomskirurg

Den barn- & ungdomskirurgiska verksamheten i Lund är en av landets fyra barnkirurgiska enheter som bedriver högspecialiserad kirurgisk vård på barn och kan utbilda specialister i barn- och ungdomskirurgi.

Specialistutbildning till barn- & ungdomskirurg tar minst 5 år och är kompetensbaserad. Barn- & ungdomskirurgi blev återigen en egen basspecialitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter från maj 2015 (SOSFS 2015:8) från att tidigare varit en grenspecialitet.

De fyra barnkirurgiska enheterna i landet har ett etablerat samarbete kring att utbilda varandras ST-läkare genom att erbjuda två kostnadsfria nationella ST-utbildningstillfällen per år. ST-läkare uppmuntras även till forskning och deltagande i internationella barnkirurgiska konferenser.

I Lund jobbar vi aktivt med att kunna erbjuda en bra ST-utbildning. Vi följer Sus riktlinjer för ST-utbildning

Sus riktlinjer för ST- utbildning.  

Utbildning och studier

Utbildningen är starkt knuten till övriga kirurgiska specialiteter, inte minst genom obligatorisk sidoutbildning på kirurg- och urologmottagningen samt en del gemensamma kurser som till exempel basalkirurgisk teknik, minimalinvasiva tekniker och ATLS®.

Kompetensområdet omfattar många ovanliga eller mycket ovanliga tillstånd och det är synnerligen viktigt med omfattande teoretiska studier parallellt med den praktiska utbildningen på mottagningen.

Den teoretiska utbildningen sker i form av 2 timmar schemalagda självstudier varje vecka, samt temagenomgångar var annan vecka där ST-läkarna presenterar för varandra. 

ST-läkarna för en lokalt utvecklad elektronisk loggbok över operationer och övriga utvecklingsområden fortlöpande under hela utbildningen. 

En gång i veckan sker en kortare internutbildning (journalclub) i anslutning till morgonmötet. Svåra fall diskuteras regelbundet vid morbiditet och mortalitetskonferens varannan vecka i anslutning till avdelningsmötet.

Tillgång till träning i kirurgisk teknik erbjuds, på både individuell och gruppnivå, via Practicum Clinical Skills Centra

Mer information på Practicum Clinical Skills Centra webbplats .

ST-utbildningens utbildningsbok för barn- och ungdomskirurgi. 

Handledning

Alla nyanställda erhåller handledare från första dagen och som ST-läkare inkluderas du tidigt i mottagningens gemenskap och arbete. Alla specialister är handledarutbildade med stort intresse för undervisning.  

Strukturerad skriftlig och muntlig feedback från handledarna på mottagningen sker fortlöpande och mottagningen har regelbundna specialistkollegium en gång per termin.

Handledningen på mottagningen präglas av närhet och öppenhet inom gruppen då vi alla jobbar på en liten enhet. ST-läkare erbjuds tidigt stor delaktighet vid såväl operation samt uppföljning med delat patientansvar tillsammans med en av mottagningens specialister.

Våren 2016 erhöll mottagningen ackreditering av den europeiska barnkirurgiska sektionen inom UEMS (Union of European Medical Specialists) med gott omdöme.

Examen

Specialistexamen i barnkirurgi saknas i Sverige och vi rekommenderar i stället den specialitetsexamen som ges flera gånger per år av European Board of Paediatric Surgery, en sektion inom  Union of European Medical Specialists (UEMS)

Mer information på webbplatsen för European Board of Paediatric Surgery

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter