Specialistutbildning till barn- och ungdomskirurg

Den barn- och ungdomskirurgiska verksamheten i Lund är en av landets fyra barnkirurgiska enheter som bedriver högspecialiserad kirurgisk vård på barn och kan utbilda specialister i barn- och ungdomskirurgi. Sedan 2018 är kliniken i Lund också en av landets två enheter som har tillstånd att bedriva Nationellt högspecialiserad vård enligt Socialstyrelsens tillstånd för vissa avancerade medfödda missbildningar inom barnkirurgin.

Specialistutbildning till barn- och ungdomskirurg tar minst 5 år och är kompetensbaserad. Barn- och ungdomskirurgi är en egen basspecialitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

De fyra barnkirurgiska enheterna i landet har ett etablerat samarbete kring att utbilda varandras ST-läkare genom att erbjuda två kostnadsfria nationella ST-utbildningstillfällen per år. ST-läkare uppmuntras även till forskning och deltagande i internationella barnkirurgiska konferenser.

I Lund jobbar vi aktivt med att kunna erbjuda en bra ST-utbildning. Vi följer Sus riktlinjer för ST-utbildning. En extern granskning av vår ST-utbildning, enligt Specialistutbildningsråd modellen (SPUR)  är planerad till hösten 2024. 

Sus riktlinjer för ST- utbildning.  

Utbildning och studier

Utbildningen är starkt knuten till övriga kirurgiska specialiteter, inte minst genom obligatorisk sidoutbildning på kirurg- och urologmottagningen samt en del gemensamma kurser som till exempel basalkirurgisk teknik, minimalinvasiva tekniker och ATLS®.

Kompetensområdet omfattar många ovanliga eller mycket ovanliga tillstånd och det är synnerligen viktigt med omfattande teoretiska studier parallellt med den praktiska utbildningen på mottagningen.

Den teoretiska utbildningen sker i form av 2 timmar schemalagda självstudier varje vecka, samt temagenomgångar var annan vecka där ST-läkarna presenterar för varandra. 

ST-läkarna för en lokalt utvecklad elektronisk loggbok över operationer och övriga utvecklingsområden fortlöpande under hela utbildningen. 

En gång i veckan sker en kortare internutbildning (journalclub) i anslutning till morgonmötet. Svåra fall diskuteras regelbundet vid morbiditet och mortalitetskonferens varannan vecka i anslutning till avdelningsmötet.

Tillgång till träning i kirurgisk teknik erbjuds, på både individuell och gruppnivå, via Practicum Clinical Skills Centra

Mer information på Practicum Clinical Skills Centra webbplats .

ST-utbildningens utbildningsbok för barn- och ungdomskirurgi. 

Handledning

Alla nyanställda får handledare från första dagen och som ST-läkare inkluderas du tidigt i barnkirurgimottagningens och barnkirurgiavdelningens gemenskap och arbete. Alla specialister är handledarutbildade med stort intresse för undervisning.  

Strukturerad skriftlig och muntlig feedback från handledarna sker fortlöpande och den barnkirurgiska kliniken har regelbundna specialistkollegium en gång per termin.

Handledningen på barnkirurgen i Lund präglas av närhet och öppenhet inom gruppen då vi alla jobbar på en liten enhet. ST-läkare erbjuds tidigt stor delaktighet vid såväl operation samt uppföljning med delat patientansvar tillsammans med en av verksamhetens specialister.

Den barn- och ungdomskirurgiska verksamheten i Lund är ackrediterad av både den europeiska barnkirurgiska sektionen inom UEMS (Union of European Medical Specialists) och av den europeiska barnurologiska föreningen (European Society of Paediatric Urology) för att bedriva ST-utbildning i barnkirurgi och barnurologi enligt de krav som fastställts på europeisk nivå.

Examen

Specialistexamen i barnkirurgi saknas i Sverige och vi rekommenderar i stället den specialitetsexamen som ges flera gånger per år av European Board of Paediatric Surgery, en sektion inom  Union of European Medical Specialists (UEMS).

Mer information på webbplatsen för European Board of Paediatric Surgery (www.paediatricsurgeryexam.org/)

För barnurologin ges möjlighet att en gång per år skriva examen för att bli Fellow of the European Academy of Paediatric Urology – FEAPU (ESPU). 

Mer information på webbplatsen för European Society of Paediatric Urology (www.espu.org)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.