Fem forskare får stipendium för projekt om transplantationsvård

Läkarna Carin Wallquist och Per Ederoth är två av fem mottagare av medel från Transplantationsfonden.
I år får fem forskande läkare ta emot stipendium för sin forskning inom transplantationsområdet. Det är Transplantationsfonden som delar ut medel till forskning inom bland annat hur äldre personer påverkas efter en njurtransplantation och varför hjärttransplanterade ofta får akut njursvikt.

Det är andra året som Transplantationsfonden delar ut forskningsstipendier. Fonden är ett samarbete mellan Transplantationscentrum vid Skånes universitetssjukhus och nätverket för skånsk njursjukvård.
– Vi vill stimulera och stötta forskningsprojekt i ett tidigt stadium, för att göra det lättare för forskarna att komma i gång och kunna utvecklas vidare, säger Anders Christensson, cheföverläkare på Skånes universitetssjukhus och adjungerad professor inom njurmedicin vid Lunds universitet.

Äldres hälsa efter njurtransplantation

Carin Wallquist, överläkare inom njurmedicin på Skånes universitetssjukhus, är en av de fem forskarna som i år tilldelats ett stipendium. Hon ska i en studie följa upp överlevnad och hur hälsan påverkas bland äldre som genomgår en njurtransplantation.

– Äldre är globalt sett den snabbast växande patientgruppen i behov av behandling som ersätter de egna njurarna. Äldre personer drabbas av vissa komplikationer i större utsträckning än den yngre patientgruppen. Studier har trots det visat överlevnadsvinster med transplantation även hos patienter över 70 år jämfört med att fortsätta i dialys, säger Carin Wallquist.

Åldersanpassade rekommendationer

I sitt forskningsprojekt kommer Carin Wallquist att analysera data från patienter över 65 år som blivit njurtransplanterade på Skånes universitetssjukhus mellan åren 2010–2023. Hon ska titta närmare på kända riskfaktorer för andra sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes och infektioner, i vilken utsträckning patienterna drabbats av komplikationer, och hur funktionen utvecklats hos den transplanterade njuren.

– De äldre patienterna skulle gynnas av åldersanpassade rekommendationer för bästa möjliga omhändertagandet inför och efter njurtransplantationen. Framtida patienter kommer att ha nytta av en mer vetenskapligt belagd utredningsrutin och kartläggning av ålderskopplade data för bästa möjliga njursjukvård.

Akut njursvikt efter hjärttransplantation

Per Ederoth, överläkare inom thoraxanestesi på Skånes universitetssjukhus, forskar om njursvikt som drabbar patienter efter hjärttransplantation.

– En ganska stor del av patienterna som hjärttransplanterats utvecklar akut njursvikt under den första veckan efter transplantationen. Tidigare internationella studier visar en signifikant ökad sjuklighet och dödlighet vid akut njursvikt efter hjärttransplantation. Men vi vet inte hur vanligt det är i Sverige, vilka riskfaktorerna eller effekterna av njursvikt är. Vi har tagit initiativ till att utvärdera dessa frågeställningar, säger Per Ederoth.

I ett gemensamt projekt studerar forskare på Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samtliga hjärttransplantationer som utfördes i Sverige mellan 2011 och 2021.

– Vi samlar in en stor mängd variabler om perioden inför, under och efter transplantationen. Därefter kommer vi att söka efter riskfaktorer för akut njursvikt och undersöka om det finns riskfaktorer som vi kan påverka.

Första studien i Sverige

Forskarna ska även analysera hur vanligt det är att patienterna drabbas av njursvikt och hur allvarlig den är. Slutligen ska de studera effekterna av akut njursvikt: hur påverkar det tiden i respirator och hur lång tid patienten behöver intensivvård och hur påverkar det dödligheten efter hjärttransplantation?

– En nationell studie som den här har aldrig genomförts i Sverige. Vår förhoppning är att vi ska kunna hitta riskfaktorer för akut njursvikt som är möjliga att påverka. Detta skulle i bästa fall kunna medföra minskad sjuklighet och dödlighet efter hjärttransplantation. Det kan leda till minskat lidande och en möjlighet att spara sjukvårdsresurser, säger Per Ederoth.

Följande forskare på Skånes universitetssjukhus har tilldelats forskningsmedel för 2024 ur Transplantationsfonden:

  • Carin Wallquist, 150 000 kr till studien Njurtransplanterade äldre - en uppföljande studie om hälsohändelser och överlevnad.
  • Per Ederoth, 130 000 kr till studien Akut njursvikt efter hjärttransplantation.
  • Alireza Biglarnia, 100 000 kr till studien Medicinsk och hälsoekonomisk utvärdering av en ny kirurgisk metod.
  • Anna Ludl, 80 000 kr till studien Recidiv av IgA nefrit hos njurtransplanterade i södra regionen.
  • Oscar van der Have, 40 000 kr till studien Hjärttransplantation hos barn - 30 års uppföljning.

Transplantationsfonden

  • Forskare och sjukvårdsanställda vid sjukhus i Region Skåne kan söka medel för uppstart av utvecklings- och forskningsprojekt med inriktning mot transplantation.
  • Projekten ska kunna bidra till att utveckla Skånes universitetssjukhus som transplantationssjukhus.
  • Dessa projekt ska sedan kunna drivas vidare genom ansökningsförfarande till andra forskningsmedel eller införas direkt i vården.
  • Maximalt 500 000 kr utdelas per år.