Samband mellan stress och blindtarmsinflammation

Blindtarmsinflammation är en vanlig sjukdom bland barn och ungdomar och utgör den vanligaste orsaken till akut bukoperation i världen. Nu har forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus undersökt om ökad stress påverkar risken för blindtarmsinflammation och bidrar till ett mer komplicerat sjukdomsförlopp.

Den här artikeln publicerades ursprungligen av Lunds universitet. 

Okomplicerad blindtarmsinflammation kan i många fall läka spontant och utan behandling medan den komplicerade formen är mer allvarlig. Cirka en tredjedel av de barn som drabbas får en allvarligare form av blindtarmsinflammation förenad med högre risk för komplikationer och längre sjukhusvistelse.

Trots att blindtarmsinflammation är mycket vanligt bland barn, med en livstidsrisk på 6-8 procent, är grundorsakerna bakom tillståndet inte kända. Länge trodde man att blindtarmsinflammation i huvudsak orsakas av att bihangets öppning täppts till av hård avföring eller ett främmande föremål, men sådana fenomen kan endast observeras i en minoritet av sjukdomsfallen. Tidigare studier indikerar att det är en persons immunsvar som påverkar sjukdomsförloppet, och kan driva inflammationen mot allvarligare sjukdom.

– Eftersom psykologisk stress påverkar immunförsvaret ville vi undersöka om ökad stress, mätt som kortisolkoncentrationer i hår, också påverkar risken för blindtarmsinflammation och för ett mer komplicerat sjukdomsförlopp, säger Johanna Gudjonsdottir, ST-läkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus och doktorand vid Lunds universitet.

I studien ingick 51 barn (yngre än 15 år) med blindtarmsinflammation och 86 friska kontroller. Genom att mäta hårkortisolkoncentrationer fick forskarna fram ett medelvärde på aktiviteten i stressaxeln (HPA-axeln - hypotalamus-hypofys-binjurebark-axeln -  är det hormonsystem som uppregleras vid stress, vilket leder till ökad utsöndring av stresshormoner, däribland kortisol) bak i tiden. De mätte kortisolkoncentrationer i hår motsvarande aktiviteten i stressaxeln under 0-3 och 4-6 månader före provtagningstillfället och jämförde såväl mellan grupperna som mellan mättillfällena för varje person som ingick i studien.

Hårkortisolkoncentrationer

Forskarna bakom studien visar att i jämförelsen mellan de friska kontrollerna och barn med blindtarmsinflammation, tycks det finnas ett samband mellan en ökning i hårkortisolkoncentrationer månaderna innan blindtarmsinflammationen och insjuknande.

– Bland barnen med blindtarmsinflammation var en ökning av hårkortisolkoncentrationer också associerat med en ökad risk för komplicerad blindtarmsinflammation. Det verkar alltså finnas ett samband mellan biologisk stress, mätt som ökade hårkortisolkoncentrationer, och en ökad risk för blindtarmsinflammation hos barn och även med ett mer komplicerat sjukdomsförlopp, säger Johanna Gudjonsdottir.

Ökad stress

Ökad stress är associerat med flertalet andra sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdom och utmattningssyndrom, men exakt vilka mekanismer som ligger bakom sambandet mellan stress och blindtarmsinflammation vet man ännu inte.

– Men sannolikt är det relaterat till en stressrelaterad modifiering av immunförsvaret. Detta är första gången sambandet mellan stress och blindtarmsinflammation undersökts. Vår förhoppning är att fortsatta studier som undersöker sambandet ska kunna bidra med mer kunskap kring vilka mekanismer som ligger bakom blindtarmsinflammation. Det är kunskap som är viktigt för att vi på bästa sätt ska kunna diagnostisera och behandla våra patienter, avslutar Johanna Gudjonsdottir.