Ny rapport: Inga tydliga fördelar eller risker för mamma och barn med samma barnmorsketeam

En rapport har granskat evidensläget för ett arbetssätt inom förlossningsvården.
Att den gravida får vård av samma barnmorska eller barnmorsketeam genom graviditet, förlossning och eftervård är en vårdform som prövats på olika ställen i Sverige och i världen. Enligt en ny rapport om evidensläget för vårdformen förbättrar den inte det medicinska resultatet för mor och barn.

Rapporten har tagits fram i ett samarbete mellan HTA Syd vid Skånes universitetssjukhus och HTA-centrum i Västra Götalandsregionen. I rapporten har man systematiskt bedömt och vägt samman befintlig vetenskaplig litteratur för att få svar på frågan om vårdformen, som kallas caseload midwifery på engelska, ger effekter som är viktiga för mor och barn. Även ekonomiska, organisatoriska och etiska aspekter har analyserats.

Påverkar inte för tidig födsel

Enligt rapporten minskar caseload midwifery sannolikt inte risken för att barnet föds för tidigt.

Risken för att barnet dör före eller i samband med förlossningen tycks inte påverkas av vårdformen, enligt rapporten. Risken för blödningar och bristningar hos kvinnan förefaller inte heller påverkas.

Vårdformen minskar möjligen antalet kejsarsnitt. Detta enligt studier som genomförts i länder där kejsarsnitt är betydligt vanligare än i Sverige. Det är därför osäkert om caseload midwifery skulle kunna påverka antalet kejsarsnitt i Sverige.

Enligt rapporten är det vetenskapliga underlaget inte tillräckligt för att dra slutsatser om huruvida caseload midwifery påverkar:

• Risken för allvarlig sjuklighet hos barnet
• Risken för allvarliga skador eller dödlighet hos modern 
• Hur nöjda föräldrar är med vården
• Andelen mödrar som drabbas av förlossningsdepression
• Hur stor andel mödrar som ammar sina barn

– Det har varit bra att göra en HTA-rapport så att vi vet vad vetenskapen säger. Det har också varit roligt att arbeta tillsammans över regiongränserna. Detta är en högaktuell fråga som diskuteras mycket både inom mödra- och förlossningsvården säger Anna Hagman, mödrahälsovårdsöverläkare på Regionhälsan Västra Götalandsregionen.  

Arbetsmiljö har inte utvärderats

Caseload midwifery beräknas enligt rapporten kosta mellan 10 000 och 12 000 kronor extra per gravid kvinna jämfört med nuvarande vård. Vad gäller etiska aspekter relaterade till vårdformen tar rapporten bland annat upp risken för ojämlik vård. 

– Caseload har beskrivits som en attraktiv vårdmodell för barnmorskor som vill arbeta med att utveckla förtroendefulla relationer och att arbeta i hela vårdkedjan. Modellen kräver beredskapstjänst och erfarenhet av arbete på barnmorskemottagning, förlossningsavdelning och BB-vård, säger Christine Rubertsson, barnmorska på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, som haft rollen som sakkunnig i framtagandet av rapporten. 

Rapporten har dock inte utvärderat hur arbetssättet påverkar barnmorskornas arbetsmiljö. HTA-metoden är i första hand utformad för patientnära utfallsmått. Därför har vi inte inkluderat studier som undersöker effekter på andra än mor och barn säger Sophia Frantz överläkare på HTA Syd.

Här kan du läsa rapporten: HTA-rapporter och utlåtanden - Vårdgivare Skåne (skane.se)

Fakta: 

• Enbart studier från länder med liknande hälso- och sjukvårdssystem som i Sverige har inkluderats i rapporten. Dock kvarstår viktiga skillnader vilket gjort det svårt att översätta resultaten till svenska förhållanden.

• För att få fram det vetenskapliga underlag som idag saknas krävs så kallade randomiserade studier i svensk sjukvårdsmiljö eller motsvarande. 

• Health Technology Assessment (HTA) är ett begrepp för utvärdering av bland annat metoder,  vård- och teknikrelaterade processer inom hälso- och sjukvården. Syftet är att säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet.

Kontaktpersoner:

Frågeställare Västra Götalandsregionen: 
Corinne Pedroletti, verksamhetschef Kvinnosjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0722-096857

Sakkunnig Västra Götalandsregionen: 
Anna Hagman, mödrahälsovårdsöverläkare, Regionhälsan Västra Götalandsregionen
0722-362568

HTA-centrum, Västra Götalandsregionen:
Susanna Wallerstedt, Överläkare HTA-centrum
0766-183410

Frågeställare Region Skåne: 
Pia Teleman, verksamhetschef VO Kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus
046-172534

Sakkunnig Region Skåne:
Christine Rubertsson, barnmorska, Skånes universitetssjukhus, professor, Lunds universitet
0708-693993

HTA Syd, Region Skåne:
Sophia Frantz, överläkare HTA Syd, Skånes universitetssjukhus,040-338765