Forskningen på Sus

Både med nationella och internationella mått mätt håller Skånes universitetssjukhus (Sus) forskning hög klass. Skånes universitetssjukhus är en tung aktör inom medicinsk forskning i Region Skåne och södra Sverige. Det finns en lång tradition och erfarenhet av samverkan mellan sjukvården på Sus och forskningspartners av olika slag. Det gäller både forskning i samarbete med grundforskare, vårdforskning och gränsöverskridande projekt med andra ämnesområden.

Forskning inom olika specialistområden

Vi bedriver omfattande forskning inom våra specialistområden för att kunna erbjuda vård av god kvalitet, både idag och i framtiden. Vi har samlat alla våra specialistområden på sidan nedan där du också kan läsa om forskning inom respektive specialistområde.

Det här jobbar vi med på Sus

Satsningar inom klinisk forskning

Skånes universitetssjukhus har flera pågående satsningar inom klinisk forskning. Här kan du läsa om några av projekten.

ATMP-centrum och forskningsprojekt om stamceller

Region Skåne har etablerat ett centrum för avancerade läkemedelsterapier (ATMP-centrum) på Skånes universitetssjukhus i Lund. ATMP står för det engelska namnet för cell- och genprodukter: Advanced Therapeutic Medical Products.

ATMP är en ny grupp av läkemedel som har potential mot flera kroniska sjukdomar som Parkinsons sjukdom, hjärtsvikt, muskeldystrofier och cancer. Ett exempel på den här typen av läkemedel är så kallade CAR T-celler. Det är en cell- och genbehandling av spridd tumörsjukdom.

ATMP-centrum

Stöttar företag och akademi

ATMP-centrum har fokus på att ge stöd åt företag och akademi vid forskning och produktutveckling av ATMP-läkemedel. Fokus är också på att hjälpa verksamheter som behöver stöttning vid kliniska studier inom området, och vid ordnat införande av marknadsgodkända ATMP.

ATMP-centrum deltar i forskningsprojektet IndiCell: Individualiserad pluripotent stamcellsbaserad behandling. Projektet finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova och leds av Lunds universitet. Inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) har en bred behandlingspotential eftersom de kan ge upphov till alla celltyper i människokroppen. Därför är dessa stamceller lämpliga för så kallad autolog (kroppsegen) precisionsmedicin och ATMP-läkemedel. Projektet ska ta fram generiska processer för omprogrammering av iPSC till olika celltyper.

På Skånes universitetssjukhus i Lund planeras nu för fullt för byggandet av renrumslokaler för tillverkning och beredning av ATMP. Byggarbetet kommer att starta vid årsskiftet 2022/2023 och lokalerna kommer att stå färdiga sommaren 2024.

Studier om ATMP

Lunds universitet har lång och framgångsrik forskning inom ATMP-området och under hösten 2022 påbörjade forskargrupper kliniska studier på Skånes universitetssjukhus. En studie handlar om att testa en cellbehandling av Parkinsons sjukdom och en genterapi för behandling av en speciell form av sjukdom som orsakar blodbrist: Diamond blackfan-anemin.

Precisionsmedicinskt centrum

Region Skånes precisionsmedicinska centrum ska under 2023 etableras på Skånes universitetssjukhus. Precisionsmedicin kallas ibland individbaserad, personbaserad eller skräddarsydd medicin, och syftar till att ge patienter vård och behandling efter individens genetiska och icke-genetiska faktorer, behov och förutsättningar.

Precisionsmedicin är ett ekosystem inom hälso-och sjukvården som omfattar molekylärbiologisk diagnostik, avancerad bilddiagnostik, bioinformatisk analys, individanpassad behandling samt detaljerad uppföljning på individnivå.

Nationella strategiska forskningsområden

Regeringen beslutade 2009 om en satsning på sju strategiska forskningsområden. Beslutet var ett led i att skapa världsledande forskning och kom på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten.

Fyra av dessa områden koordineras av forskare vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet:

Befolkningsstudier

I Sverige har vi goda förutsättningar för att genomföra stora befolkningsstudier, tack vare systemet med personnummer i kombination med Sveriges många register (födelseregistret, patientregistret, öppenvårdsregistret, dödsorsaksregistret, tandvårdsregistret, förskrivningsregistret, cancerregistret, medicinska kvalitetsregister med flera). Dessa underlättar för uppföljning av studiedeltagare. På Skånes universitetssjukhus medverkar vi i flera stora befolkningsstudier.

  • BIG3 är ett skånskt forskningsprojekt. Namnet BIG3 syftar på tre av våra folksjukdomar: kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer.
  •  GÅS – Gott åldrande i Skåne är en studie som söker mer kunskap och förståelse för vad som påverkar äldres hälsotillstånd. Andelen äldre ökar i samhället vilket medför större behov av vård och omsorg. Detta ställer också krav på att vi förstår vilka faktorer som påverkar hälsan hos äldre.
  • Scapis – Swedish Cardio Pulmonary Bio Image Study är en studie som syftar till att identifiera tidiga markörer för sjukdom inom hjärta, kärl och lungor. Målet är att kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av till exempel stroke och hjärtinfarkt och behandla dem innan sjukdom uppstår. Totalt omfattar studien 30 000 personer i Sverige. Sex universitet och universitetssjukhus leder och driver Scapis i nära samarbete med Hjärt-Lungfonden, som är studiens huvudfinansiär.
  • Teddy-studien – The Environmental Determinants of Diabetes in the Young är ett internationellt forskningsprojekt som försöker ta reda på vad som gör att barn får typ 1-diabetes. Studien genomförs i Sverige, Finland, USA och Tyskland. Totalt har 8 667 barn gått med i studien varav 30 procent i Skåne (upptagningsområde i Sverige). Teddy-studien startade år 2004 och ska pågå till år 2025. Huvudfinansiär är National Institutes of Health, USA (NIH).

Forskningsmiljöer

Tillsammans med Lunds universitet och Malmö universitet satsar Skånes universitetssjukhus på att ge bästa möjliga förutsättningar för forskning och utbildning. Vi har toppmoderna utbildningslokaler, bibliotek, forskningslaboratorier och patientmottagningar i kombination med generösa ytor, café och restauranger i både Malmö och Lund:

Här arbetar forskare, studenter och vårdpersonal sida vid sida. Frågeställningar och erfarenheter från möten med patienter förs in till laboratoriet. Forskningsresultat förs sedan tillbaka till våra patienter i form av nya förbättrade metoder för diagnostik och behandling, nya läkemedel och ny teknik.

EU-projekt

Skånes universitetssjukhus och Region Skåne bedriver och är involverade i åtskilliga internationella forskningsprojekt. Det är en naturlig och viktig del av den kliniska medicinska forskningen. En av de större finansiärerna i Europa är EU. Skånes universitetssjukhus är delaktigt i ett trettiotal EU-projekt.

Några pågående EU-projekt där vi är involverade:

Forskning i siffror

Hur många forskare är knutna till Skånes universitetssjukhus – och hur mycket medel används till forskningsprojekt? Här hittar du siffror om forskningen som bedrivs vid sjukhuset. ​Uppgifterna är framtagna av enheterna Forsknings- och utbildningsekonomi och HTA Syd vid Skånes universitetssjukhus.

Forskning i siffror

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.