Nya uppdrag inom nationell högspecialiserad vård till Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus och Region Skåne har tilldelats ytterligare uppdrag inom ramen för nationell högspecialiserad vård. De nya uppdragen gäller viss vård vid prematuritetsretinopati, stamcellstransplantation vid systemisk skleros och viss vård vid kroniska lungsjukdomar hos barn. 

Viss vård vid prematuritetsretinopati (ROP)  

Prematuritetsretinopati (ROP) är en näthinnesjukdom som kan utvecklas hos för tidigt födda barn och innebär att näthinnans blodkärl växer fel. Det kan leda till svår synskada eller blindhet om det inte behandlas i tid. I Sverige behöver cirka 40 till 50 patienter vård för svår ROP varje år.  

Skånes universitetssjukhus är ett av tre sjukhus som fått uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård för viss vård vid ROP. Skånes universitetssjukhus har lång erfarenhet av att screena, diagnosticera och behandla patienter med svår och behandlingskrävande ROP.  

– Det är av stor vikt att vi fått detta uppdrag för den fortsatta utvecklingen, kompetensförsörjningen och forskningen inom området. Men framför allt är det viktigt för att dessa små och sjuka barn inte ska behöva transporteras iväg för behandling. Nu kan vi fortsätta att utveckla den vård med fina resultat som vi byggt upp tillsammans inom Skånes universitetssjukhus, säger Lotta Gränse, överläkare inom ögonsjukvård. 

Stamcellstransplantation vid systemisk skleros 

Skånes universitetssjukhus är ett av två sjukhus som får uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård inom stamcellstransplantation vid systemisk skleros.   

Systemisk skleros är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppens immunförsvar felaktigt riktas mot de egna vävnaderna. Personer med svår systemisk skleros kan behandlas med så kallad autolog stamcellstransplantation. Det innebär att patientens egna stamceller tas ut ur blodet och renas och sedan återinförs. I Sverige har troligen minst 2 000 personer systemisk skleros och varje år insjuknar cirka 100 personer i sjukdomen. 

Årligen behandlar Skånes universitetssjukhus ett hundratal patienter med olika diagnoser med autolog stamcellstransplantation.  

– Dessa patienter är svårt kroniska sjuka i en sjukdom som påverkar bland annat njurarna och huden. Vi ser fram emot att kunna förbättra vården av dem ännu mer i och med NHV-uppdraget, säger Jon Einarsson, sektionschef inom reumatologi. 

Han betonar vikten av att fortsätta utveckla det starka samarbete som redan idag finns inom Skånes universitetssjukhus när det gäller den här patientgruppen.   

– Vi jobbar mycket över gränserna i team med många olika yrkesgrupper. Nu fortsätter vi på den inslagna vägen, och kan dessutom utöka vår forskningsverksamhet inom området. 

Viss vård vid kroniska lungsjukdomar hos barn 

Socialstyrelsen har gett Skånes universitetssjukhus i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vid viss vård av kroniska lungsjukdomar hos barn. Uppdraget rör fyra diagnoser: 

  • Primär ciliär dyskinesi (PCD) 
  • Kroniskt obstruktiva lungsjukdomar av oklar genes och/eller som är behandlingsresistenta 
  • Bronkiektasier (sjukdom i bronkträdet) eller andra sekundära lungskador 
  • Kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom (CCHS), andra kroniska andningsregleringsstörningar samt barn med behov av ventilationsstöd. 

Dessa patienter har Skånes universitetssjukhus redan ansvaret för inom hela södra sjukvårdsregionen och erbjuder vård på högsta nivå nationellt.  

– Idag behandlar vi 170 barn med diagnoser som faller inom det här NHV-uppdraget. Det är en blandad och komplex patientgrupp, med allt från patienter som får upprepade kroniska infektioner till barn som behöver avancerat andningsstöd. Det är också en patientgrupp det kräver stora insatser från närstående i vården, säger Erik Eklund, överläkare inom barn- och ungdomsneurologi med habilitering. 

Han fortsätter: 

– I och med NHV-uppdraget kan vi bygga vidare på en vård vi är mycket stolta över. Det pågår redan intensiv forskning hos oss, och nu kan vi ta ytterligare kliv inom både forskning och behandlingar inom området. 

Utöver dessa uppdrag har Region Skåne tilldelats ytterligare två uppdrag inom området för psykiatri: svårbehandlat självskadebeteende och svårbehandlade ätstörningar. 

Psykiatrin i Skåne får nationellt uppdrag att bedriva högspecialiserad vård | Region Skåne (mynewsdesk.com)

Fakta: Nationell högspecialiserad vård 

Det är Socialstyrelsen utreder och beslutar om vilka regioner och sjukhus som får i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård i offentlig regi. Syftet med att koncentrera vården till ett fåtal vårdgivare är att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande. 

Sedan tidigare har Skånes universitetssjukhus och Region Skåne tilldelats följande uppdrag: