Fyra nya uppdrag inom högspecialiserad vård till Skånes universitetssjukhus

Bland de nya uppdragen finns resttillstånd efter polio och tarmrehabilitering av barn.
Skånes universitetssjukhus och Region Skåne har fått ytterligare uppdrag inom ramarna för nationell högspecialiserad vård. De nya uppdragen gäller avancerad bäckenkirurgi, tarmrehabilitering för barn, svåra hudsymtom och resttillstånd efter polio.

Avancerad bäckenkirurgi

I Sverige behöver årligen cirka 500–750 patienter med bäckencancer bedömas om de är i behov av avancerad bäckenkirurgi. Cirka 250 av dessa genomgår sedan kirurgin.

Operationen går till på olika sätt beroende på diagnos. I vissa fall tas hela eller delar av organ, såsom urinblåsan eller tjocktarmen, bort. I andra fall handlar det om att avlägsna tumörer eller delar av skelettet i bäckenet. Ibland syftar kirurgin till att återuppbygga vävnad som skadats tidigare, genom kärlrekonstruktion, vaginalrekonstruktion eller viss urinvägsrekonstruktion. 

Skånes universitetssjukhus har lång erfarenhet av avancerad bäckenkirurgi och bedriver flera nationella och internationella forskningsprojekt inom området. 

– Uppdraget innebär ökade tvärprofessionella samarbeten mellan gynekologi, urologi och kirurgi som gynnar patienterna, säger Victor Verwaal, överläkare inom kirurgi vid Skånes universitetssjukhus, och fortsätter: 

– Dessutom kommer uppdraget att stärka vår utbildning och kompetensutveckling inom flera olika medicinska specialiteter på Skånes universitetssjukhus. Till sist kommer uppdraget att öka de nationella och internationella samarbetena inom avancerad bäckenkirurgi.

Tarmrehabilitering för barn 

Kronisk tarmsvikt innebär att barnet behöver näring och vätska via blodet under en längre tid för att överleva. Orsaken till tarmsvikt kan till exempel vara medfödda missbildningar eller en uppstådd tarmskada som ger korttarmsyndrom. 

Barn med kronisk tarmsvikt i Södra sjukvårdsregionen behandlas redan i dag av det högspecialiserade teamet vid Skånes universitetssjukhus där bland annat barngastroenterologer, specialiserade dietister och nutritionssjuksköterskor jobbar i nära samarbete med barnkirurger och neonatologer. 

–  Vi är glada att ha fått det förtroende som NHV-uppdraget inom tarmrehabilitering för barn innebär. Det gör att vi kan fortsätta att ge patienter med kronisk tarmsvikt den högspecialiserade vård som de redan får och där vårt nära samarbete med neonatal intensivvård och barnkirurgi inom Skånes universitetssjukhus är en förutsättning, säger Pia Karlsland-Åkeson, överläkare och docent inom barnmedicin.

Svåra hudsymtom

Till svåra hudsymtom räknas de svåraste formerna av vanliga huddiagnoser som psoriasis, eksem och bensår, men även flera ovanliga diagnoser som ger svåra hudsymtom och är svårbehandlade. Skånes universitetssjukhus har redan i dag dedikerade vårdplatser för svårt hudsjuka och har lång erfarenhet och bred kompetens inom området.

Det finns också ett väl uppbyggt och nära samarbete med andra berörda discipliner, som infektion, internmedicin, reumatologi, njursjukvård och kärl.

I och med NHV-uppdraget gynnas fortsatt kompetens- och kunskapsspridning samt forskning och utveckling kring svåra hudsymtom.

─ Det betyder att de svårast hudsjuka patienterna i vår region, men även från andra regioner, fortsatt kan erbjudas den bästa vård som krävs för just deras diagnos, säger Gustav Christensen, sektionschef och överläkare, och fortsätter: 

─ Det finns ingen specialitet med lika många diagnoser som dermatologi. För att förstå och kunna behandla svåra hudsymtom på bästa sätt behövs en kritisk massa av kunskap och erfarenhet. I och med NHV-uppdraget finns goda förutsättningar att långsiktigt behålla kompetensen och vidareutveckla den i nära samarbete med forskning.  

Resttillstånd efter polio

Polio orsakas av polioviruset. Omkring 1 av 200 som insjuknat i polio drabbas av förlamning i ben, armar eller av nedsatt andningsfunktion.  Polio kan i vissa fall orsaka uttalade funktionsnedsättningar som blir bestående. I Sverige tillkommer 150-200 nya patienter årligen.

Personer som haft polio, även en lindrigare sådan, kan försämras över tid på grund av ett tillstånd som heter ”postpolio-syndrom” och som oftast uppträder mellan 15 och 40 år efter det akuta insjuknandet.   

Skånes universitetssjukhus är ett av tre sjukhus som idag bedriver specialistvård för patientgruppen. 

─ Uppdraget innebär ett ökat inflöde av patienter vilket kommer att stärka såväl vården av patientgruppen som den kliniska forskningen kring resttillstånd efter polio samtidigt som det ger möjlighet att fortsatt kunna erbjuda en god och bred utbildning inom rehabiliteringsmedicin för alla berörda yrkesgrupper, säger Hélène Pessah, överläkare och docent inom rehabiliteringsmedicin.

Uppdraget kommer att medföra en förbättrad samverkan med bland annat primärvården och på så sätt skapa ett bättre patientflöde och effektivare vård. Rehabiliteringsmedicin erbjuder vård och diagnostik tillsammans med specialister inom bland annat neurofysiologi, ortopedi och ortopedteknik.

Fakta: Nationell högspecialiserad vård (NHV)

  • Det är nämnden för nationell högspecialiserad vård vid Socialstyrelsen som utreder och beslutar om vilka regioner och sjukhus som får i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård i offentlig regi.
  • Syftet med att koncentrera vården till ett fåtal vårdgivare är att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande.
  • Här kan du läsa mer om nämndens beslut: Steg 7: Nämndbeslut - Socialstyrelsen