Ny mottagning för personer som utsatts för sexuellt övergrepp

Psykologerna Erik Wallmark, Frida Sjödahl och Marie Svensson är några av medarbetarna som kommer att arbeta på Traumamottagning Centrum för sexuell hälsa.
Vården för personer som utsatts för sexuellt våld, sexuella övergrepp eller våldtäkt stärks. Nu öppnar en ny mottagning på Skånes universitetssjukhus i Malmö, Traumamottagning Centrum för sexuell hälsa.

Undersökningar har visat att det i Skåne varje år sker cirka 5 800 fall av sexuella övergrepp. Man vet också att tre av fyra av de som drabbas har utvecklat posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) en månad efter händelsen. Ett år efter händelsen lider fortfarande 42 procent av PTSD. 
 
– Ett sexuellt övergrepp är en av de traumatiska händelser där man löper störst risk att utveckla PTSD som i sin tur ökar risken för suicid, missbruk, och både fysisk och mental ohälsa. Det är även dyrt för samhället då det verkar som att drabbade i allmänhet söker mer vård, säger Erik Wallmark, psykolog på Traumamottagning Centrum för sexuell hälsa.  

Insatser i tidigt skede 

Därför menar Erik Wallmark att det är viktigt för de drabbade personerna att det finns möjlighet att i ett tidigt skede möta specialiserad vårdpersonal i en trygg miljö. Med den nya traumamottagningen stärks vården för sexuellt utsatta, efter den mest akuta fasen. 
– Här integreras medicinsk och psykologisk vård och mottagningen kommer även ha en funktion som kunskapscentrum. Vi vill kunna erbjuda ett sammanhållet vårdförlopp med evidensbaserad psykologisk vård. Vi vet sedan tidigare att de behandlingar vi erbjuder har goda resultat för målgruppen, säger Erik Wallmark. 

Efter den mest akuta fasen 

I det akuta skedet, de första två veckorna efter händelsen, ska personer som utsätts för sexuellt våld, sexuella övergrepp eller våldtäkt, söka vård på någon av sjukhusens akutmottagningar (vuxenakuterna, akutmottagning barn och ungdom eller gynekologiska akutmottagningar). Efter det akuta skedet erbjuder traumamottagningen fortsatt medicinsk och psykologisk vård. På mottagningen erbjuds:  

  • Psykologiska tidiga insatser samt testning och behandling för könssjukdomar för de som söker inom de första två månaderna efter händelsen.
  • Bedömning och behandling för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) oavsett hur lång tid som förflutit sedan händelsen.  

– Här kan vi göra en strukturerad klinisk traumabedömning och om patienten uppfyller kriterier för en PTSD-diagnos erbjuder vi traumabehandling med evidensbaserade metoder. Vi har även tillgång till allmänläkare. Vår strävan är att på sikt kunna erbjuda stegvis vård utifrån patientens svårighetsgrad, säger Erik Wallmark.

Stegvis vård innebär att personer med lindriga symtom ges en lågintensiv behandling, såsom ett internetbaserat KBT-behandlingsprogram. Patienter med större behov erbjuds utöver internetbaserad KBT-behandling även individuella möten med psykolog. 
– För de som har störst behov erbjuds teambaserad vård som anpassas utifrån personens behov. 

Antalet patienter väntas öka successivt 

Mottagningen riktar sig till de som är 18 år eller äldre. När det passerat ungefär tre månader efter övergreppet görs en strukturerad traumabedömning som utvärderar fortsatta vårdbehov. 
Erik Wallmark tror att antalet patienter som behöver vård kommer att öka successivt.  
– Utifrån siffror från liknande mottagningar i Stockholm och Uppsala räknar vi med att vi kommer att ha cirka 300 patienter årligen som söker vård i det tidiga förloppet.  

Kunskapscentrum 

Planen är även att bygga upp ett kvalitetsregister där man avidentifierat samlar in kunskap på gruppnivå om ohälsa efter sexuella övergrepp, som kan användas för att utvärdera och förbättra verksamheten. Det kan handla om att kartlägga viken typ av övergrepp det rör sig om, vilka symtom de drabbade har, vilken tillgång till socialt stöd de har, vad de tidigare sökt vård för och vilken vård och behandling de får. 
– Vi vill veta om det vi gör är det som är mest effektivt för patienten, säger Erik Wallmark.