Läkemedel i förebyggande syfte minskar risken för sjukhusvård vid RS-virus

Lea Styrmisdóttir, läkare på Lasarettet i Ystad och forskare på Cochrane Sverige.
Den vanligaste förebyggande behandlingen av RS-virus hos barn har god effekt: den kan halvera risken för inneliggande sjukhusvård bland barn i riskgrupper. Det visar en ny översikt från forskarnätverket Cochrane Sverige vid Skånes universitetssjukhus, som sammanställt medicinsk forskning om läkemedlet Palivizumab och RS-virus.

Under den gångna hösten har antalet fall av RS-virus bland spädbarn legat mycket högt jämfört med tidigare säsonger. Många har behövt vård på landets akut- och vårdavdelningar. Det är framför allt barn under ett år som kan bli svårt sjuka av RS-virus med ansträngande hosta och andningssvårigheter.

− Det finns inget vaccin mot RS-virus och inte heller någon botande behandling att ta till när ett barn väl insjuknat, säger Lea Styrmisdóttir, läkare på Lasarettet i Ystad och forskare på Cochrane Sverige.

Barn i riskgrupp kan drabbas hårt
Därför har hon, tillsammans med forskare inom nätverket Cochrane Argentina, gjort en systematisk översikt om det vanligaste läkemedlet som används förebyggande mot RS-virus − Palivizumab. I översikten ingår fem olika studier med totalt 3 343 deltagare, som är barn med olika riskfaktorer som till exempel för tidig födsel eller medfödda hjärtsjukdomar. Dessa barn riskerar att drabbas allvarligt om de smittas av RS-virus.

− Vi kunde se att risken för sjukhusinläggning på grund av infektion med RS-virus minskar med 56 procent hos barn i riskgrupper om de fick medicinen i förebyggande syfte. Ytterligare en positiv effekt är att antalet dagar med pipande andning, som är en långtidskomplikation efter infektion med RS-virus, minskar med 61 procent, säger Lea Styrmisdóttir.

Men läkemedlet tycks inte påverka hur lång tid ett barn behöver vårdas på sjukhus om det väl blivit inlagt. I översikten kunde man inte heller se att Palivizumab minskar risken för dödlig utgång, om sjukdomen gått så långt.

Det har gjorts liknande översikter tidigare, om studier om Palivizumab och RS-virus. Där har man kommit fram till ungefär samma resultat. Varför är det viktigt att göra en ny?

− Den senaste översikten om det här läkemedlet är från 2014. Nu kan vi visa att tidigare fynd fortfarande gäller. Det är viktigt eftersom sjukvården behöver veta att den förebyggande behandling som faktiskt finns är säker och evidensbaserad, säger Lea Styrmisdóttir.

Hon påpekar dock att fler studier behöver göras, bland annat på hur barn som inte är i riskgrupp reagerar på medicinen.

− Det behöver också forskas på hur barn med andra typer av sjukdomar, som immunbristsjukdomar, svarar på medicinen. Liksom hur den påverkar barn med RS-virus i låg- och medelinkomstländer.

Cochrane Sverige

  • Cochrane är ett internationellt nätverk av runt 37 000 forskare, vårdpersonal och patienter i över 130 länder.
  • I Sverige är nätverket knutet till Lunds universitet och Region Skåne, med sitt säte på Skånes universitetssjukhus i Lund.

RS-virus

  • För vuxna och äldre barn yttrar sig en infektion med RS-virus oftast som en vanlig förkylning.
  • Yngre barn, främst de under ett år, kan däremot bli svårt sjuka med ansträngande hosta, andningssvårigheter och svårigheter att äta.
  • Även personer över 65 år och andra infektionskänsliga personer kan behöva sjukhusvård i samband med sjukdom.
  • RS-virus sprids genom direktkontakt, kontakt med smittade föremål och genom droppsmitta. God handhygien förebygger smitta.