Nya uppdrag till Skånes universitetssjukhus inom nationell högspecialiserad vård

De nya uppdragen gäller bland annat arbets- och miljödermatologi samt koagulationssjukdomar.
Skånes universitetssjukhus och Region Skåne har tilldelats fyra nya uppdrag inom ramen för nationell högspecialiserad vård. De nya uppdragen gäller arbets- och miljödermatologi, malign hypertermikänslighet, koagulationssjukdomar och sällsynta njursjukdomar.

Arbets- och miljödermatologi

Uppdraget omfattar utredning av patienter med misstänkta hudsymtom som orsakats av ämnen i miljön eller på arbetet. Med hjälp av avancerad diagnostik kan patienter med misstänkt kontaktallergi utredas med större precision och vårdinsatserna kan bli mer individuella och träffsäkra.

Uppdraget innebär att Skånes universitetssjukhus blir ensamma i landet att bedriva högspecialiserad vård inom området, i nära samarbete med ett antal regionala vårdverksamheter. I första hand utreds patienten på sin regionala vårdverksamhet, men analys och bedömning görs på Skånes universitetssjukhus. 

– Det gör att fler patienter kan utredas korrekt och få tillgång till bättre och säkrare diagnostik, utan att behöva resa till ett annat sjukhus. Det gör att vi kan ge en mer jämlik och rättvis vård, säger Cecilia Svedman, överläkare inom yrkes- och miljödermatologi Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.

Malign hypertermikänslighet

Malign hypertermikänslighet är en ärftlig muskelsjukdom som ger symtom när en person sövs med vissa narkosmedel. Läkemedlen som används vid narkosen utlöser då ett akut tillstånd som kan vara livshotande och beror på en extrem ökning av ämnesomsättningen i muskelcellerna.

Skånes universitetssjukhus är sedan 1981 ett centrum för malign hypertermi och ensamma om att utreda patienter för detta.  Sedan starten har sjukhuset bedrivit framstående forskning inom området och det pågår samarbeten med sjukhus i både Norden och Europa.

Anna Hellblom, biträdande överläkare inom intensiv- och perioperativ vård på Skånes universitetssjukhus, kommenterar: 

– Malign hypertermikänslighet är en ovanlig åkomma, men eftersom konsekvenserna vid narkos kan vara mycket allvarliga är det av största vikt med såväl utredning av patienter som ökad kunskap om tillståndet. Vi har lång erfarenhet av att utreda personer med misstänkt malign hypertermikänslighet och gläds åt uppdraget att fortsätta ta emot den här patientgruppen och utveckla forskningen tillsammans med våra samarbetspartners.

Koagulationssjukdomar – barn och vuxna

Uppdraget gäller medfödd blödningssjukdom, förvärvad hemofili och von Willebrands sjukdom samt avancerad venös trombossjukdom hos barn.
Skånes universitetssjukhus har i flera decennier bedrivit högspecialiserad koagulationsverksamhet. Hit remitteras patienter med misstanke om blödningssjukdom, liksom patienter med känd ärftlig blödningssjukdom.

Sjukhuset bedriver flera nationella och internationella samarbeten inom området för koagulationssjukdomar, i syfte att främja behandling, vård och forskning inom området.

– Diagnostik och behandling av barn och vuxna med svåra blödningssjukdomar har under några decennier genomgått en fantastisk utveckling med många nya behandlingsalternativ. Optimal handläggning kräver hög kompetens. Det känns därför som en helt naturlig utveckling att den fortsatta vården kvalitetssäkras för framtiden och drivs inom ramen för NHV på enstaka universitetssjukhus i Sverige, säger Jan Astermark, överläkare inom koagulationssjukdomar på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet. 

Sällsynta njursjukdomar

Uppdraget omfattar bland annat vård av barn och unga med kronisk njursvikt och andra ovanliga njursjukdomar som drabbar barn och vuxna. Uppdraget gäller också utredning för, eller uppföljning efter, njurtransplantation hos barn och unga. Skånes universitetssjukhus har lång erfarenhet både av att ta hand om patienter med de här diagnoserna och att forska inom området.

– Vi är glada att vi får fortsätta driva och utveckla njursjukvården. Kompetens inom njursjukdom är också en viktig del i vården av patienter med andra diagnoser, som medfödda urinvägsavvikelser, hjärt-och kärlsjukdom, metabola sjukdomar, cancer samt vid intensivvård av spädbarn, äldre barn och vuxna, säger Lisa Sartz, barnnefrolog vid Skånes universitetssjukhus.

Fakta: Nationell högspecialiserad vård (NHV)

  • Det är nämnden för nationell högspecialiserad vård vid Socialstyrelsen som utreder och beslutar om vilka regioner och sjukhus som får i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård i offentlig regi.
  • Syftet med att koncentrera vården till ett fåtal vårdgivare är att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande.
  • Här kan du läsa mer om nämndens beslut: Steg 7: Nämndbeslut - Socialstyrelsen
  • Här kan du läsa mer om Skånes universitetssjukhus och Region Skånes NHV-uppdrag: Nationell högspecialiserad vård