Centralisering av hjärttransplantationer gav bättre resultat för patienterna

Hjärttransplantationer utförs vid två centrum i Sverige: Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Centraliseringen av hjärttransplantationer i Sverige ledde till betydande förbättringar för patienterna. Bland annat sjönk dödligheten markant, både för patienter som väntade på transplantation och efter själva ingreppet. Det visar en nationell studie som undersökt effekterna av centraliseringen och som publicerats i The Journal of Heart and Lung Transplantation.

Waiting list and Post-Transplant Outcome in Sweden after National Centralization of Heart Transplant Surgery - PubMed (nih.gov)

2011 koncentrerades alla hjärttransplantationer i Sverige till två centrum: Skånes universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Syftet var att förbättra patientsäkerheten och öka kostnadseffektiviteten genom att dra nytta av fördelarna med större och mer specialiserade centrum. 

Registerstudie

I en registerstudie har forskare på Skånes universitetssjukhus och vid Lunds universitet, tillsammans med kollegor från Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, analyserat data från Svenska thoraxtransplantationsregistret, Swedeheart och Scandiatransplant-registret, för hjärttransplantationer mellan den 1 januari 2001 och den 31 december 2020.

Studien omfattar sammanlagt 815 patienter som transplanterades under perioden. Statistiska metoder användes för att justera för olika faktorer som påverkar dödligheten (mortaliteten) efter transplantation. Sedan jämfördes resultaten för tidsperioden tio år före respektive tio år efter centraliseringen. 

Överlevnaden förbättrades

Resultaten visar att överlevnaden för patienter som väntade på en hjärttransplantation förbättrades markant efter centraliseringen, även om väntetiden blev något längre. 

– I studien såg vi en minskning av dödligheten för patienter som var uppsatta på väntelistan till transplantation, från 8,3 procent till 3,2 procent. Vi såg även att risken för patienterna att avlida inom ett år efter transplantationen minskade med 64 procent. Där var framför allt minskningen i den tidiga mortaliteten, de första 30 dagarna efter transplantation, påtaglig. Den minskade från 9 procent till 2 procent, säger Grunde Gjesdal, biträdande överläkare inom hjärt- och lungmedicin på Skånes universitetssjukhus, forskare vid Lunds universitet och försteförfattare till artikeln i The Journal of Heart and Lung Transplantation.