De prisas för sitt sätt att sprida kunskap under pandemin

Från vänster: Sofie Hagel och Anne Sundén som prisas för sin kunskapsspridning under pandemin.
Fysio- och arbetsterapeuter på Sus har under pandemin tillsammans med programansvarig på fysioterapeutprogrammet på Lunds universitet arbetat intensivt med att bygga en struktur för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Nu belönas arbetet med Fysioterapeuternas kvalitetspris.

När antalet personer som behövde sjukhusvård för covid-19 ökade för snart ett år sedan, ställdes alla delar av sjukvården inför nya prövningar. Covid-19 var en helt ny sjukdom och behovet av att samla och dela kunskap och erfarenheter var stort.
– Vi kände snabbt behovet av ett nätverkande för de fysio- och arbetsterapeuter som arbetar med covidvård. Först inom infektion, akutsjukvård, internmedicin och intensivvård men när vi såg hur pandemin utvecklades även för de som arbetar inom andra specialiteter inom sjukhuset, i primärvård och kommunernas vård och omsorg, säger Sofia Hagel, chefsfysioterapeut på Skånes universitetssjukhus.

Tillsammans med Anne Sundén, programdirektör för fysioterapeutprogrammet på Lunds universitet, arrangerade Sofia Hagel den 26 maj förra året ett första digitalt seminarium, temat var andningsfysiologi. Efter det har det blivit ytterligare nio seminarier med olika teman och föreläsare, bland annat om insatser i samband med sjukhusvård och om rehabilitering. Seminarierna har varit välbesökta med som mest mer än 300 uppkopplade deltagare. Deltagarna är fysio- och arbetsterapeuter som jobbar på regionens sjukhus, i primärvården, kommunerna, för privata vårdgivare samt studenter på fysio- och arbetsterapeututbildningarna.
– Seminarierna har under pandemin blivit en möjlighet att samla ihop och snabbt sprida ny kunskap till olika professioner och vårdnivåer. Det har känts som ett väldigt tillfredställande sätt att arbeta på, säger Sofia Hagel.

Arbetet har genomförts med befintliga resurser och varit beroende av att specialister och andra med spetskompetens inom olika områden ställt upp frivilligt och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Även patientföreningen för covid-19 och andra regioner har bidragit med innehåll i seminarierna.
– Alla har velat bidra i ett större sammanhang för att främja patienternas väl, säger Sofia Hagel.

 Planen är att fortsätta med seminarierna så långe pandemin pågår.
– Rehabiliteringsbehovet av patienterna som gått igenom en covid-19-infektion vet vi fortfarande lite om. Här görs mycket forskning som vi hoppas kunna delge på seminarierna framöver, säger Anne Sundén programdirektör för fysioterapeutprogrammet på Lunds universitet.

Vilka lärdomar har ni dragit av att arbeta på det här sättet med att sprida kunskap?
– Pandemin har lärt oss att det finns behov av andra format än traditionella fysiska möten när det gäller kunskap som behöver spridas snabbt. Och jag tror att vi framöver skulle kunna använda olika digitala lösningar på ett helt annat sätt än tidigare. När det uppstår frågor eller kommer ny kunskap är det enklare med digitala lösningar för att snabbt kunna nå olika orter och vårdnivåer, säger Sofia Hagel.