Miljoner till forskning om personcentrerat stöd vid stamcellstransplantationer

Annika Malmborg Kisch har tilldelats ett anslag på 5,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.
Patienter som genomgår en stamcellstransplantation behöver vårdas lång tid på sjukhus och får ofta fysiska och psykiska besvär av sin behandling. Annika Malmborg Kisch, sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus, forskar om hur vården kan bli bättre på att stödja patienterna och deras närstående. Nu har hon tilldelats 5,5 miljoner kronor av Vetenskapsrådet till sin fortsatta forskning.

Stamcellstransplantation används främst som behandling mot vissa cancersjukdomar, och innebär att en person får nya blodbildande stamceller. Det är en påfrestande behandling som innebär många förberedelser och lång återhämtning för patienten.  

– Målet är att behandlingen ska vara botande men det är inte alltid det blir så. För de flesta patienter medför transplantationen komplikationer som ibland finns kvar hela livet, säger Annika Malmborg Kisch, sjuksköterska inom hematologin på Skånes universitetssjukhus. 

I Sverige genomförs ungefär 300 så kallade allogena stamcellstransplantationer varje år, då patienten får stamceller från en frisk donator. Som sjuksköterska har Annika Malmborg Kisch jobbat nära dessa patienter under många år, och sett ett behov av tydligare struktur kring förberedelser och mer personcentrerat stöd.  

Modell för ökat stöd 

Tillsammans med kollegor vid bland annat Karolinska universitetssjukhuset driver hon därför forskningsprojektet aCent, som syftar till att ta fram en sjuksköterskeledd modell för hur ett mer individualiserat stöd kan användas i vården. Projektet ska utvärdera hur modellen påverkar livskvaliteten för patienter och närstående.  

– Vi inom vården behöver bli ännu bättre att ställa frågan ”Vad är viktigt för just dig?” till patienterna, och sedan agera på svaret. Och närstående glöms ofta bort under patientens vårdprocess, trots att tidigare studier visat att om närstående känner sig trygga och välinformerade så hjälper det patienten, säger Annika Malmborg Kisch. 

Modellen som hon och hennes forskarkollegor tagit fram innehåller webbutbildningar för sjuksköterskor och en anpassad struktur med användning av samtalsunderlag för stöd till patienter och närstående. Under projektets gång har de genomfört kartläggande studier om patienters och närståendes situationer och behov av stöd samt pilotstudier, där de har fått positiv respons. 

Stor studie med sex sjukhus 

Just nu pågår utvärdering och analys av en pilotstudie där modellen testats i Lund och Stockholm. Nästa steg är att göra en större studie med start under våren 2024 där samtliga sex sjukhus i landet som gör stamcellstransplantationer kommer att ingå. Patienter och närstående på sjukhus i Lund och Stockholm kommer att få tillgång till modellen, och övriga sjukhus blir kontrollgrupp för studien.   

Nu har Annika Malmborg Kisch tilldelats 5,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att kunna fortsätta bedriva forskning. Anslaget innebär att hon kan forska på halvtid och dessutom anställa en doktorand till projektet. 

– Förhoppningen är att den modell vi tar fram kommer att upplevas som meningsfull för både patienter och närstående och sjuksköterskor som jobbar med den. Om vi får positiva resultat kan modellen förhoppningsvis användas även för andra patientgrupper.   

Bidrag till forskningstid inom vårdforskning - Vetenskapsrådet (vr.se) 

Fakta: Forskningsprojektet aCent 

  • aCent är en modell för personcentrerad vård och stöd vid allogena stamcellstransplantationer.
  • Projektet är ett samarbete mellan Karolinska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Linnéuniversitet, Marie Cederschiöld högskola, Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet.
  • Projektet drivs med medel från Blodcancerfonden, Sjöbergstiftelsen och Vetenskapsrådet. 

Fakta: Cancervården på Skånes universitetssjukhus

  • Forskningsprojektet ryms inom ramen för Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC). SUHCCC är ett samarbete mellan Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet (LU), Regionalt cancercentrum syd (RCC syd), Medicinsk service och Mobila team och palliativ vård inom Primärvården.
  • Cancercentrumet arbetar för att främja kliniknära forskning, snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för patienter med cancer, ökad delaktighet för patienten och ännu högre kvalitet i cancervården genom ett mer strukturerat samarbete.