Världsunika resultat för hjärtkirurgin på Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus i Lund har fyra uppdrag inom nationell högspecialiserad vård för all komplex hjärtkirurgi, på såväl vuxna som barn.
Ingen patient avled i samband med hjärt- och lungtransplantation på Skånes universitetssjukhus i Lund under 2022 och dödligheten vid planerad hjärtkirurgi var lägre än tidigare officiella resultat i Sverige. Det visar färsk statistik för verksamheten.

Skånes universitetssjukhus i Lund hade under 2022 ingen dödlighet efter hjärt- och lungtransplantationer vilket är unikt i världen. Detta trots att antalet transplantationer ökat kraftigt de senaste åren, framför allt transplantation av hjärtan.

Dessutom var dödligheten vid planerad hjärtkirurgi på Skånes universitetssjukhus 0,2 procent, vilket är omkring hälften av det bästa resultatet för de operationskategorier som presenteras i Hjärtkirurgiregistrets årsrapport för 2021. Detta trots att statistiken för Skånes universitetssjukhus omfattar mer komplex hjärtkirurgi än operationskategorin i rapporten.

– Detta har ansetts omöjligt men verksamheten har bedrivit ett långsiktigt kvalitetsarbete med högspecialiserade team och samtidigt etablerat ett tätt samarbete med Cleveland Clinic i USA som internationellt har de bästa hjärtkirurgiska resultaten, säger Rikard Linnér, verksamhetschef för thorax och kärl på Skånes universitetssjukhus.

Fyra uppdrag inom nationell högspecialiserad vård

Skånes universitetssjukhus i Lund har fyra uppdrag inom nationell högspecialiserad vård för all komplex hjärtkirurgi, på såväl vuxna som barn.

– De fina resultaten är möjliga tack vare ett starkt teamarbete i hela vårdkedjan, från inskrivning till utskrivning. Själva kirurgin är förvisso central men för att nå så här goda resultat krävs att förutsättningarna för kirurgen är de allra bästa, från utredning och planering inför operation, sövning, postoperativ vård och inte minst att patienter och familjer är välinformerade och trygga, säger Elisabeth Olhager, verksamhetschef för barnkirurgi och neonatalvård där barnhjärtcentrum på Skånes universitetssjukhus ingår.

Flest hjärtkirurgiska fall i landet

Den hjärtkirurgiska verksamheten på Skånes universitetssjukhus har flest antal fall per år i landet, omkring 1 500 fall att jämföra med Sveriges övriga centra som i genomsnitt har 625 fall per år.

– De internationella samarbetena innebär också att det på Skånes universitetssjukhus i Lund görs ytterst avancerad hjärtkirurgi, till exempel myektomi och samtidig papillarmuskelreorientering. Titthålskirurgi, som är vanlig vid hjärtkirurgin i Lund, gör det skonsammare för patienterna och bidrar vidare till de utmärkta resultaten, säger Rikard Linnér.

Texten har förtydligats den 24 februari 2023.