Forskningssamarbete med bild och funktion

Verksamhetsområdet Bild och funktion på Sus har en väl utvecklad organisation för att planera och genomföra forskningsprojekt.

Det gäller allt från småskaliga interna projekt till storskaliga multicenterstudier. Projekten kan vara internfinansierade och/eller externfinansierade.

Du som vill etablera kontakt för ett sådant samarbete är välkommen att skicka in en ansökan. Det är även nödvändigt att fylla i en modalitetsspecifikation.

Begränsning av nya studier

Med anledning av covid-19 har Bild och funktion begränsad möjlighet att starta nya studier. Om ni planerar en ny studie kan ni fortfarande mejla frågor till forskningssamarbete.bf.sus@skane.se

Ansökan till kliniska forskningsrådet Bild och funktion, Sus

Modalitetsspecifikation Bild och funktion, Sus

Till ansökan ska projektplan inklusive publiceringsplan bifogas. Även utlåtande från Etikprövningsmyndigheten, inklusive eventuellt strålskyddsgodkännande, ska bifogas. Dock kan vi börja behandla ansökan redan innan myndigheten har tagit beslut.

Alla ansökningar/modalitetsspecifikationer skickas till den gemensamma adressen för Bild och funktion Sus: forskningssamarbete.bf.sus@skane.se

Ansökan till 7T

Ansökningar som gäller 7T hanteras av ett nationellt forskningsråd. Mer information om hur dessa ansökningar går till finns på Lunds universitets hemsida:

Mer om 7T ansökan

Forskningsrådets sammanträden

Bild och funktions Forskningsråd håller, med undantag för semesterperioderna, regelbundet månatliga möten.

Forskningsrådet behöver 21 dagar för att bearbeta ärendet från det att insända handlingar är kompletta. Efter det att forskningsrådet fattat beslut kommer detta att meddelas skriftligt.

Under semesterperioderna kan handläggnings- och beslutstiden förlängas.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter