Forskningssamarbete med bild och funktion

Verksamhetsområdet Bild och funktion på Sus har en väl utvecklad organisation för att planera och genomföra forskningsprojekt.

Det gäller allt från småskaliga interna projekt till storskaliga multicenterstudier. Projekten kan vara internfinansierade och/eller externfinansierade.

Du som vill etablera kontakt för ett sådant samarbete är välkommen att skicka in en ansökan. Det är även nödvändigt att fylla i en modalitetsspecifikation.

 

Begränsning av nya studier

Med anledning av covid-19 har Bild och funktion begränsad möjlighet att starta nya studier. Om ni planerar en ny studie kan ni fortfarande mejla frågor till forskningssamarbete.bf.sus@skane.se

 

Till ansökan ska projektplan inklusive publiceringsplan bifogas. Även utlåtande från Etikprövningsmyndigheten, inklusive eventuellt strålskyddsgodkännande, ska bifogas. Dock kan vi börja behandla ansökan redan innan myndigheten har tagit beslut.

Alla ansökningar/modalitetsspecifikationer skickas till den gemensamma adressen för Bild och funktion Sus: forskningssamarbete.bf.sus@skane.se

Ansökan till 7T

Ansökningar som gäller 7T hanteras av ett nationellt forskningsråd. Mer information om hur dessa ansökningar går till finns på Lunds universitets hemsida:

Mer om 7T ansökan

Forskningsrådets sammanträden

Bild och funktions Forskningsråd håller, med undantag för semesterperioderna, regelbundet månatliga möten.

Forskningsrådet behöver 21 dagar för att bearbeta ärendet från det att insända handlingar är kompletta. Efter det att forskningsrådet fattat beslut kommer detta att meddelas skriftligt.

Under semesterperioderna kan handläggnings- och beslutstiden förlängas.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?