Esofagusatresi, operation och uppföljning

Esofagusatresi är en medfödd missbildning som innebär att det saknas förbindelse mellan matstrupen och magsäcken. Barnet opereras oftast så fort som möjligt efter födseln. Under operationen syr vi ihop matstrupens ändar.

Operationen tar cirka 2 timmar. Den totala vårdtiden på sjukhuset varierar från tio dagar till några veckor. 

Vid misstanke på esofagusatresi placeras en sugslang så långt ner det går i matstrupen för att suga upp saliven som inte kan passera ned till magsäcken. Diagnosen bekräftas vidare med hjälp av röntgenundersökning. Operation sker inom de första dygnen efter födsel. Innan operationen görs som rutin alltid en ultraljudsundersökning av hjärtat och blodprover tas.

Nästan alla barn med esofagusatresi har tracheomalaci vilket innebär att brosket i luftvägarna är mjukare än vanligt. Detta kan ge vissa andningsbesvär och att det låter mycket när barnet andas djupt eller hostar. I vissa fall kan det därför periodvis behöva ges andningslättande medicin, och i de flesta fall växer problemen bort av sig själv.

Fasta

Inför all planerad sövning ska barnet vara fastande för att sövningen i sig ska vara så säker som det överhuvudtaget går. Att fasta innebär att barnet varken får inta mat eller dryck ett visst antal timmar innan sövningen inleds.

Om det är kort avstånd mellan matstrupens bägge ändar sys de samman (anastomos). En matningsslang (sond) läggs från näsan ned till magsäcken. Denna tas bort först då barnet får och kan äta själv. Ibland läggs det även in en sugslang i brösthålan (drän) för att ta bort luft och vätska. Denna tas bort efter några dagar.

Om avståndet mellan matstrupens ändar är för långt för att sy ihop ändarna direkt kan operationen behöva dröja några månader. Under tiden ges näring direkt i magsäcken via en så kallad knapp till magsäcken. Knappen är en kanal som efter behov kan öppnas eller stängas och kallas även gastrostomi.

Vården direkt efter operationen sker på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) eller Neonatalavdelning under några dagar. Tiden barnet ligger nedsövt efter operationen varierar oftast mellan 1–3 dygn. Efter intensivvården flyttas barnet i de flesta fall till barnkirurgisk vårdavdelning.

På barnkirurgiavdelningen ligger barnet fortfarande övervakat på en sal där ni som föräldrar inte kan sova men vara med ert barn så mycket ni vill. Barnet får medicin mot sura uppstötningar (reflux) och kan behöva inandas medicin för att underlätta andningen.

Slangen i näsan ligger med spetsen i magsäcken. Det är mycket viktigt att slangen inte rubbas ur sitt läge. Ett par dagar efter operationen ges mat via slangen i successivt ökande mängder. Om du som mamma har bröstmjölk kan du pumpa ut denna så att den kan ges i sonden.

En vecka efter operationen görs röntgenkontroll av matstrupen. Om sammankopplingen mellan matstrupens ändar har läkt kan barnet få börja äta. Då kan även matningsslangen bytas till en tunnare. Då barnet oftast inte orkar få i sig all mat via munnen direkt kan matningen behöva komplettera via slangen. Det är även viktigt att locka fram sugreflexen och träna sugförmågan så tidigt som möjligt. 

Under vårdtiden utförs också den vanliga barnläkarundersökningen och det s.k. PKU-provet tas som på alla nyfödda barn. Även ytterligare undersökningar av njurar och rygg genomförs, liksom blodprovstagning i form av en kromosomanalys.

 • Uppföljning under uppväxten

  Regelbunden uppföljning sker enligt ett nationellt och även ett lokalt utformat uppföljningsprogram. Det innebär regelbundna kontroller av bland annat sväljningsförmåga, förekomst av sura uppstötningar, tillväxt och nutrition samt andning.

  På Barnkirurgen i Lund kommer ni ha en ansvarig läkare och sköterska under vårdtiden samt under den kommande uppföljningen. Det är dessa som i första hand har kontakt med er ansvariga barnklinik på hemorten där vissa kontroller också kan utföras.

  Ungefär hälften av barnen med esofagusatresi får problem under de första månaderna efter operationen med att det blir trångt i sömmen mellan de sammankopplade områdena (anastomosen). Detta kan antingen ses på röntgen eller märkas genom att barnet har svårt att få ned maten, hostar eller kräks mycket.

  En sådan förträngning kräver vidgning av området. Barnet sövs och vidgningen sker genom att en slang med vidgningsbar ballong vidgar upp det trånga området. Om barnet är yngre än 3 månader stannar det på sjukhus en natt efter ingreppet, annars kan ni gå hem samma dag. Vidgningen kan i vissa fall behöva upprepas vid fler tillfällen.

  En del barn har sväljningsproblem, nedsatt rörlighet och framdrivande rörelse (motorik) i matstrupen. På grund av detta måste vissa barn äta mosad och finfördelad mat längre än andra barn, och de flesta barn med esofagusatresi behöver längre tid på sig att äta.

  Även tonåringar och vuxna kan behöva mediciner mot symtom från matstrupen och andningsvägarna.

  • Stöd och hjälp

   Att få ett barn med esofagusatresi, och ibland även fler missbildningar, innebär oftast en stor påfrestning och belastning för familjen. Samtidigt som man ska vara där för sitt nyfödda barn finns en del praktiska saker att ordna med.

   Till er hjälp erbjuds därför kontakt med psykolog för stödjande samtal, och kuratorskontakt för hjälp med bidrag (resebidrag, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag). Nödvändiga intyg utfärdas till Försäkringskassan.

   På barnkirurgisk avdelning har ni en särskild utsedd -och patientansvarig läkare, sjuksköterska och barnsköterska. Syftet med detta är att försöka tillgodose trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

   Kvalitetsregister 

   Alla barn som opereras inom Barnkirurgin på SUS följs upp via kvalitetsregister lokalt, nationellt och/eller internationellt. Detta är för att vi skall kunna förbättra vården både på kort och lång sikt.

   Ni kan fråga er ansvariga läkare om ni önskar veta mer. Om ni inte önskar att ert barn följs upp via våra register meddelar ni personalen så ordnas det utan att vården påverkas.

 • Stöd och hjälp

  Att få ett barn med esofagusatresi, och ibland även fler missbildningar, innebär oftast en stor påfrestning och belastning för familjen. Samtidigt som man ska vara där för sitt nyfödda barn finns en del praktiska saker att ordna med.

  Till er hjälp erbjuds därför kontakt med psykolog för stödjande samtal, och kuratorskontakt för hjälp med bidrag (resebidrag, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag). Nödvändiga intyg utfärdas till Försäkringskassan.

  På barnkirurgisk avdelning har ni en särskild utsedd -och patientansvarig läkare, sjuksköterska och barnsköterska. Syftet med detta är att försöka tillgodose trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

  Kvalitetsregister 

  Alla barn som opereras inom Barnkirurgin på SUS följs upp via kvalitetsregister lokalt, nationellt och/eller internationellt. Detta är för att vi skall kunna förbättra vården både på kort och lång sikt.

  Ni kan fråga er ansvariga läkare om ni önskar veta mer. Om ni inte önskar att ert barn följs upp via våra register meddelar ni personalen så ordnas det utan att vården påverkas.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter