BB Hemma – vård i hemmet efter förlossning

Om du och barnet mår bra efter er förlossning kan ni som bor i Malmö välja att åka hem cirka sex timmar efter förlossningen. Vårt mobila BB-team erbjuder stöd och gör kontroller av både dig och barnet i ert eget hem.

Vi kommer hem till dig vid två tillfällen. Varje hembesök tar cirka 30-60 minuter. Dessutom bokar vi in dig för ett återbesök på sjukhuset som vanligtvis sker cirka fem dagar efter förlossningen. Återbesöket tar cirka 45 minuter.

I nuläget kan du välja BB Hemma om du bor på någon av dessa postorter:

 • Malmö
 • Bunkeflostrand
 • Klagshamn
 • Limhamn
 • Oxie
 • Tygelsjö
 • Vintrie

Det är bra om du redan under graviditeten meddelar din barnmorska om du vill ingå i BB Hemma. Då finns det antecknat i din journal vilket underlättar för personalen på förlossningen när de planerar din eftervård. En förutsättning för att BB Hemma ska vara ett alternativ är att både du och barnet mår bra och att förlossningen varit normal. Därför vet vi först efter förlossningen om BB Hemma är ett alternativ.

Du får samma vård hemma som du skulle få på sjukhuset.

I vissa fall behöver ni komma till sjukhuset för kompletterande undersökning även om ni valt BB Hemma, och det sista besöket sker alltid på sjukhus.

Vår ambition är att hembesöken i så stor utsträckning som möjligt ska göras av samma barnmorskor och undersköterskor.

Barnmorskan ringer er varje morgon någon gång mellan 8.00-10.00. Ska vi komma på hembesök är det för att meddela vilken tid vi planerar att komma. Annars är det för att ställa frågor om hur ni mår och hur ni har det samt ge er en chans att ställa era eventuella frågor.

Det är viktigt att ni lämnat ett korrekt telefonnummer så att vi kan nå er samt att ni svarar när vi ringer eftersom vi annars inte kan planera in ett hembesök hos er.

Hembesök 1:

Vid det första hembesöket, som i regel sker dagen efter att ni kommit hem, frågar vi hur du och barnet mår. Vi ger stöd i amningen, gör en amningsobservation och ger information om så kallad tillmatning när barnet behöver extra mat utöver amning, antingen mammas utpumpade bröstmjölk eller mjölkersättning och stöttar i de fall barnet inte ska ammas. Vid det första hembesöket kontrollerar och bedömer vi även eventuell gulsot hos barnet.

Hembesök 2:

Den andra eller tredje dagen efter förlossningen kommer vi hem till er för att ta ett blodprov på barnet, så kallad PKU-prov. PKU-prov ska tidigast tas när barnet är 48 timmar gammalt, så vilken dag det görs beror på när på dygnet barnet är fött. 

Mellan det andra hembesöket och återbesöket på sjukhuset ringer vi dig för rådgivning på telefon. Vid behov gör vi också ytterligare hembesök.

Återbesök på sjukhuset

I samband återbesöket, vanligtvis sker cirka fem dagar efter förlossningen,  kontrollerar vi barnets vikt och gör en hörselundersökning för nyfödda. Vi skickar också information om att ni fött barn till den barnavårdscentral (BVC) som ni har valt.

Other languages

If you and the baby feel well after your birth, you can choose to go home about six hours after the birth if you live in Malmö. Our mobile BB team offers support and checks on both you and the child in your own home.

How long will it take?

We will come to your home on two occasions. Each home visit takes about 30-60 minutes. In addition, we book you for a return visit to the hospital, which usually takes place about five days after the birth. The return visit takes about 45 minutes.

Before

Currently, you can choose BB Hemma if you live in one of these postal locations:

 • Malmö
 • Bunkeflostrand
 • Klagshamn
 • Limhamn
 • Oxie
 • Tygelsjö
 • Vintrie

It is a good idea to let your midwife know during your pregnancy if you would like to be part of BB Hemma. This will be recorded in your medical record and will make it easier for the maternity staff to plan your aftercare. A prerequisite for BB Hemma to be an option is that both you and the baby are well and that the birth was normal. Therefore, we only know after the birth if BB Hemma is an option.

You receive the same care at home as you would receive at the hospital.

In some cases, you need to come to the hospital for a supplementary examination even if you have chosen BB Hemma, and the last visit always takes place at the hospital.

During

Our ambition is that the home visits should, as far as possible, be made by the same midwives and assistant nurses.

The midwife calls you every morning sometime between 8.00-10.00. Should we come for a home visit, it is to announce what time we plan to come. Otherwise, it is to ask questions about how you feel and how you are doing and give you a chance to ask your possible questions.

It is important that you have provided a correct telephone number so that we can reach you and that you answer when we call because otherwise we cannot plan a home visit with you.

Home visit 1:

At the first home visit, which usually takes place the day after you return home, we ask how you and the child are feeling. We provide support during breastfeeding, make a breastfeeding observation and provide information about so-called feeding when the child needs extra food in addition to breastfeeding, either the mother's pumped breast milk or milk formula and support in cases where the child is not to be breastfed. At the first home visit, we also check and assess any jaundice in the child.

Home visit 2:

The second or third day after the birth, we come to your home to take a blood sample of the baby, so-called PKU sample. PKU tests must be taken at the earliest when the child is 48 hours old, so which day it is done depends on when in the day the child is born.

Between the second home visit and the return visit to the hospital, we call you for advice by phone. If necessary, we also make additional home visits.

Follow-up and return visit to the hospital

At the return visit, usually about five days after the birth, we check the baby's weight and do a hearing test for new-borns. We also send information that you have given birth to the child care centre (BVC) that you have chosen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter