BB hemma – vård i hemmet efter förlossning

Om du och barnet mår bra efter förlossningen kan ni som bor nära Malmö och Lund välja att åka hem cirka sex timmar efter förlossningen. Våra mobila BB-team erbjuder stöd och gör kontroller av både dig och barnet i ert eget hem.

Vi kommer hem till er vid två tillfällen. Varje hembesök tar cirka 30-60 minuter. Dessutom bokar vi in er för ett återbesök på sjukhuset som vanligtvis är fem dagar efter förlossningen. Återbesöket tar cirka 45 minuter. I Lund har vi ofta möjlighet att göra även detta besök i hemmet. 

Du kan välja BB hemma Lund om du bor inom 30 min körtid ifrån Skånes universitetssjukhus i Lund. Bor du inom Malmö stad kan du i stället få stöd av BB hemma Malmö.

Det är bra om du redan under graviditeten meddelar din barnmorska om du vill ingå i BB hemma. Då finns det antecknat i journalen och det underlättar för personalen på förlossningen när de planerar din eftervård. En förutsättning för att BB hemma ska vara ett alternativ är att både du och barnet mår bra och att förlossningen varit normal. Därför vet vi först efter förlossningen om BB hemma är ett alternativ.

Du och ditt nyfödda barn får samma vård hemma som ni skulle få på sjukhuset.

I vissa fall behöver ni komma till sjukhuset för kompletterande undersökning även om du valt BB hemma.

För oss är det viktigt att ge er en så trygg start som möjligt och ge hela familjen det stöd som ni behöver. Vår ambition är att hembesöken i så stor utsträckning som möjligt ska göras av samma barnmorskor och undersköterskor.

Barnmorskan ringer varje morgon någon gång mellan 8.00-10.00. Ska vi komma på hembesök är det för att meddela vilken tid vi planerar att komma. Annars är det för att ställa frågor om hur ni mår och hur ni har det samt ge er en chans att ställa eventuella frågor.

Det är viktigt att ni lämnat ett korrekt telefonnummer så att vi kan nå er samt att ni svarar när vi ringer, eftersom vi annars inte kan planera in hembesök.

Hembesök 1:

Det första hembesöket är oftast dagen efter att ni kommit hem. Vi frågar hur ni mår, ger stöd i amningen och gör en amningsobservation. Om barnet behöver extra mat utöver amning, ger vi information om så kallad tillmatning. Tillmatning betyder att barnet också får mammas utpumpade bröstmjölk eller mjölkersättning. Vi ger också stöd om barnet inte ska ammas. Under detta hembesök kontrollerar och bedömer vi även eventuell gulsot hos barnet.

Hembesök 2:

Den andra eller tredje dagen efter förlossningen kommer vi hem till er för att ta ett blodprov på barnet, så kallat PKU-prov. PKU-prov ska tidigast tas när barnet är 48 timmar gammalt. Vilken dag blodprovet tas beror på när på dygnet barnet är fött. 

Mellan det andra hembesöket och återbesöket på sjukhuset ringer vi er för rådgivning på telefon. Vid behov gör vi också ytterligare hembesök.

Återbesök på sjukhuset

Ska ni på återbesök hos BB hemma på sjukhuset?

 • Besöksadress Lund: Klinikgatan 12, våningsplan 2
 • Besöksadress Malmö: Jan Waldenströmsgata 47, våningsplan 3.

Vi kontrollerar barnets vikt och gör en hörselundersökning för nyfödda. Alla erbjuds undersökning av eventuell förlossningsbristning. Vi skickar också information om att du har fått barn till den barnavårdscentral (BVC) som du har valt. I Lund har vi ibland möjlighet att även göra detta besök i hemmet.  

Vad kostar det?

BB hemma är gratis.

Other languages

If you and the baby feel well after your birth, you can choose to go home about six hours after the birth if you live in the municipality of Malmö or 30 minutes away from the hospital in Lund. Our mobile BB team offers support and checks on both you and the child in your own home.

How long will it take?

We will come to your home on two occasions. Each home visit takes about 30-60 minutes. In addition, we book you for a return visit to the hospital, which usually takes place about five days after the birth. The return visit takes about 45 minutes.

Before

It is a good idea to let your midwife know during your pregnancy if you would like to be part of BB hemma. This will be recorded in your medical record and will make it easier for the maternity staff to plan your aftercare. A prerequisite for BB hemma to be an option is that both you and the baby are well and that the birth was normal. Therefore, we only know after the birth if BB hemma is an option.

You receive the same care at home as you would receive at the hospital.

In some cases, you need to come to the hospital for a supplementary examination even if you have chosen BB hemma, and the last visit always takes place at the hospital.

During

Our ambition is that the home visits should, as far as possible, be made by the same midwives and assistant nurses.

The midwife calls you every morning sometime between 8.00-10.00. Should we come for a home visit, it is to announce what time we plan to come. Otherwise, it is to ask questions about how you feel and how you are doing and give you a chance to ask your possible questions.

It is important that you have provided a correct telephone number so that we can reach you and that you answer when we call because otherwise we cannot plan a home visit with you.

Home visit 1:

At the first home visit, which usually takes place the day after you return home, we ask how you and the child are feeling. We provide support during breastfeeding, make a breastfeeding observation and provide information about so-called feeding when the child needs extra food in addition to breastfeeding, either the mother's pumped breast milk or milk formula and support in cases where the child is not to be breastfed. At the first home visit, we also check and assess any jaundice in the child.

Home visit 2:

The second or third day after the birth, we come to your home to take a blood sample of the baby, so-called PKU sample. PKU tests must be taken at the earliest when the child is 48 hours old, so which day it is done depends on when in the day the child is born.

Between the second home visit and the return visit to the hospital, we call you for advice by phone. If necessary, we also make additional home visits.

Follow-up and return visit to the hospital

Do you have a follow-up appointment at the hospital? The appointment will be at:

 • Jan Waldenströms gata 47, level 3, in Malmö
  or
 • Klinikgatan 12, level 2, in Lund

At the follow-up appointment at the hospital, usually about five days after the birth, we check the baby's weight and do a hearing test for new-borns. We also send information that you have given birth to the child care centre (BVC) that you have chosen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.