Smärtrehabilitering

Smärtrehabilitering i Lund ger bedömning, utredning och rehabilitering av personer med långvarig komplex icke malign smärta.

Smärtrehabilitering i Lund erbjuder interdisciplinär och enligt CARF* internationellt ackrediterad bedömning, utredning och rehabilitering av personer med långvarig komplex icke malign smärta.

Här finns dels en smärtrehabmottagning med teamutredning, fysioterapiprogram i öppenvård och olika smärtrehabiliteringsprogram med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Knuten till verksamheten finns sedan 2010 ett kunskapscentrum med uppdrag att utbilda personal samt utveckla behandlingsstrategier för patienter med långvarig icke malign smärta samt smärta efter nackskador.

Kunskapscentrum smärta

Till verksamheten tillhör också en telefonrådgivning för nackskadefrågor.

Vi är anslutna till Nationella Registret över Smärtrehabilitering - NRS för att följa upp och förbättra verksamheten. Verksamhetschefen för Smärtrehabilitering är registerhållare.

Ackreditering

CARF-ackrediteringInom verksamheten finns internationellt ackrediterade rehabiliteringsprogram. Organisationen CARF (*Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, USA) arbetar med kvalitetsgranskning av vård och omsorg i hela världen. Vår nuvarande ackrediteringsperiod är 2018-2021.

År 2018 genomförde Smärtrehabilitering i Lund 986 utredningar.  Av dessa gjordes 765 utredningar i team med läkare, fysioterapeut och psykolog.

Statistik baserat på vårt kvalitetsregister (NRS) visar att:

 • 78 % av patienterna som genomgick teamutredning remitterades till enheten från Primärvården. 15 % remitterades från sjukhuset.
 • Andel kvinnor som fullföljde ett rehabiliteringsprogram var 87 %
 • Andel män som fullföljde ett rehabiliteringsprogram var 13 %
 • Andel kvinnor som enbart utreds eller hade enstaka återbesök var 75 %
 • Andel män som enbart utreds eller hade enstaka återbesök var 25 %
 • Andel patienter som p.g.a. smärta träffat läkare vid 4 eller fler tillfällen under året innan besök på vår enhet var 72 %
 • Medelålder för de som fullföljde något av våra rehabiliteringsprogram var 43 år.

Av de som avslutade rehabilitering år 2018 hade:

 • 43 % fibromyalgi
 • 21 % nackrelaterad smärta
 • 13 % långvarig smärta
 • 6 % ländryggssmärta
 • 23 % andra smärtrelaterade diagnoser

Resultat vid avslut av rehabilitering 2018:

 • 93 % uppger att deras sätt att hantera livet har förbättrats efter rehabilitering
 • 46 % uppger att deras smärtupplevelse har minskat efter rehabilitering
 • 61 % uppger mindre eller ingen oro/ängslan efter rehabilitering
 • 87 % uppger mindre eller ingen nedstämdhet efter rehabilitering

Patienttillfredsställelse

Andel som uppger att de:

 • Varit mycket nöjd med personalens bemötande 88 % 
 • Varit mycket nöjd med eget inflytande i planeringen av sin rehabilitering 61 %
 • Tyckte att rehabteamet samarbetade mycket bra 77 %

Resultat ett år efter avslut av rehabilitering (2017), i jämförelse med den tidpunkt de kom i kontakt med enheten:

 • 87 % uppger att deras förmåga att hantera sin livssituation har förbättrats
 • 50 % uppger att deras smärtupplevelse har minskat
 • 46 % uppger att den fysiska funktionen har förbättrats
 • 23 % uppger att de haft 4 eller fler läkarbesök året efter rehabilitering 
 • 41 % uppger mindre oro/ängslan
 • 42 % uppger mindre nedstämdhet

Fullständig rapport kan du läsa här:

Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS)

Forskning

Forskningen vid Sus

Utbildning

Vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning för studenter från olika vårdutbildningsprogram för till exempel arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och läkare.

Hos oss har vi kontinuerligt ST-läkare under utbildning.

Vi erbjuder också praktik för socionomkandidater från Socialhögskolan vid Lunds Universitet och till psykologkandidater från Institutionen för psykologi vid Lunds Universitet.

Vi kan erbjuda utbildning inom smärtrehabilitering med inriktning mot rehabiliteringsprocessen, klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, rehabiliteringsplaner, teamarbete och utvärdering samt med tillämpning från olika diagnosgrupper.

Jobba hos oss

Vill du arbeta med och utveckla smärtutredning, behandling och rehabilitering av vuxna och barn eller ungdomar med långvarig smärta?

Specialiserad smärtrehabilitering är en internationellt ackrediterad verksamhet som arbetar i interdisciplinära team. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår rehabilitering enligt evidens. 

I verksamheten ingår kunskapscentrum för långvarig smärta och smärta efter nacktrauma. 

Flera av våra medarbetare ingår i olika forskargrupper och driver egen forskning. I verksamheten finns det sedan flera år det nationella registret för smärtrehabilitering (NRS). 

Är du intresserad av några av alla dessa uppdrag som ingår i vårt verksamhetsområde? Vi välkomnar dig och ditt intresse och du får gärna höra av dig.

Vi vill ta tillvara och utveckla kompetens som finns inom alla professioner vill aktivt forma en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. 

Alla nya medarbetare hos oss får en noggrann introduktion och en personlig handledare.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter