AT på Sus

Skånes universitetssjukhus, Sus, är Sveriges tredje största universitetssjukhus. Som AT-läkare hos oss får du en bred och spännande utbildning - på Sus bedrivs avancerad och högspecialiserad sjukvård och internationellt ledande forskning.

Du får nästan 12 000 kollegor inom 100 olika yrken och du får möta många olika grupper av patienter. Sus har ett upptagningsområde på cirka 1,7 miljoner människor och varje dag kommer 400 personer till våra två akutmottagningar i Malmö och Lund.

Sus tillhör Region Skåne. Som AT-läkare i Region Skåne blir du inbjuden att delta i ett AT-ting. AT-tinget är ett utbildningsinternat i tre dagar som är en gång per år. Under AT-tinget varvas föreläsningar och seminarier med praktiska övningar. Dessutom anordnas sociala evenemang för att knyta kontakter för framtiden.

Vill du ansöka om AT på Sus?

Det finns 64 AT-tjänster vid Sus varje år, hälften med Malmö och hälften med Lund som huvudsaklig tjänstgöringsort. AT-tjänsterna tillsätts i feb/mar och sep/okt. Du ansöker online på Lediga jobb.

Upp till hälften av AT-tjänsterna på Sus tillsätts som forskar-AT där du har möjlighet kombinera klinisk tjänstgöring och utbildning med forskning.

Forskar-AT

AT med barninriktning

Två av de 64 platserna är vikta för dig som är speciellt intresserad av barnspecialiteterna. Barninriktningen i Lund innebär att halva sjukhustjänstgöringen görs inom barnmedicin, barnkirurgi och barnortopedi. I Malmö innebär den tre månader inom barnmedicin. Psykiatritjänstgöringen sker huvudsakligen inom BUP och allmänmedicin kan också bli mer barninriktad. Barninriktningen kan inte kombineras med forskar-AT och man har inga valfria veckor.

Din AT på Sus

AT på Sus består av tre block: sjukhustjänstgöring, psykiatri samt allmänmedicin. Under hela din AT får du klinisk vardaglig instruktion av alla dina kollegor och du har en personlig mentor under hela din AT. Du har obligatorisk medsittning vid varje avsnitt.

Block 1: Sjukhustjänstgöring, 9 månader

Du tjänstgör inom akutsjukvård, internmedicin och kirurgi. Du har dessutom fyra veckor valfri placering inom Sus alla verksamheter (inte om du har AT med barninriktning). Jourtjänstgöring förekommer, dock alltid tillsammans med legitimerad och erfaren kollega.

Alla AT-läkare börjar med en gemensam introduktionsvecka, som avslutas med en akutkurs. Varje tjänstgöringsavsnitt inleds sedan med en arbetsplatsintroduktion, vilken respektive verksamhet ansvarar för.

Under sjukhusavsnittet erbjuds olika utbildningar kontinuerligt, exempelvis medicin- och kirurgidagar och akutrumskurs i team. Du får klinisk handledning i grupp, kan delta i AT-luncher samt deltar i reflektionsgrupper som leds av kuratorer.

Block 2: Psykiatri, 3 månader

Du tjänstgör inom den allmänpsykiatriska verksamheten, akutpsykiatrin och psykosverksamheten. Om du har ett intresse och tidigare erfarenhet från psykiatrin kan du också förlägga din AT till beroendecentrum eller barn- och ungdomspsykiatrin. Jourtjänstgöring förekommer, dock alltid tillsammans med legitimerad och erfaren kollega.

Under psykiatri-avsnittet får du handledning i grupp och möjlighet att delta i seminarier under ett antal halvdagar.

Block 3: Allmänmedicin, 6 månader

Din tjänstgöring är förlagd på en vårdcentral i sydvästra eller mellersta Skåne. På vårdcentralen får du arbeta med mottagningsarbete, men med anpassat schema. Du får se hur de andra i primärvården arbetar - distriktssköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer och sjuksköterskor. Någon särskild jourtjänstgöring ingår inte, men på vissa vårdcentraler förekommer kvälls- och helgtjänstgöring.

Du får en personlig handledare och du kan delta i seminarier som är speciellt riktade till AT-läkare och med ämnen aktuella för primärvårdstjänstgöringen. I slutet av din AT får du utbildning i försäkringsmedicin och sjukskrivningsprocessen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter