Patientsäkerhet, etik och erfaret stöd

Bra specialistpsykiatrisk vård är tillgänglig och säker. Den utförs av kunnig och engagerad personal. Du som patient eller närstående känner dig trygg och delaktig. Resultat följs upp och leder till ständig förbättring.

Vårt patientsäkerhetsarbete drivs av chefläkaren, som är ytterst ansvarig. Till hjälp finns ett övergripande patientsäkerhetsteam bestående av divisionschef, medicinsk rådgivare, chefssjuksköterska och sekreterare.

På varje enhet finns patientsäkerhetsombud som stödjer och bevakar enhetens arbete. I varje verksamhetsområde bidrar patientsäkerhetssamordnare till utveckling av patientsäkerhetsarbetet.

Gröna Korset

Vi använder metoden Gröna Korset som dagligt stöd i patientsäkerhetsarbetet. Korset illustrerar på ett enkelt och visuellt sätt avvikelser, händelser och vårdskador i verksamheten. Rutorna i korset representerar månadens dagar, och risksituationer och vårdskador färgkodas utifrån allvarlighetsgrad.

Vi diskuterar regelbundet aktuella patientsäkerhetsfrågor, till exempel allvarliga händelser, avvikelser, nya riktlinjer, och koordinerar risk- och händelseanalyser.

Vi informerar löpande våra medarbetare om antalet lex Maria-anmälningar, allvarliga händelser och vårdskador, eller risk för vårdskador.

Etik

Vi vill erbjuda dig som patient en individuellt anpassad och etiskt genomtänkt vård. Även du som är närstående eller medarbetare ska behandlas på ett moraliskt acceptabelt sätt, och få information om hur du går tillväga om du har synpunkter på vården.

Vårt etikråd representeras av flera olika yrkeskategorier och medlemmar med specifik etikkompetens. Rådets uppdrag är bland annat att följa utvecklingen gällande vårdetiska frågor och att verka för utbildning och information i etiska frågor.

I särskilt viktiga eller svåra frågor kan rådet presentera goda exempel på förhållningssätt. Etikarbetet ska också försöka identifiera etiska problem innan de uppstår i verksamheten.

Erfaret stöd vid händelser och kriser

På samma sätt som vi erbjuder patienter och deras närstående stöd i samband med en vårdskada så är det viktigt att erbjuda involverade medarbetare stöd.

Som komplement till det vanliga krisstödet som arbetsgivaren ger så erbjuder ett nätverk med erfarna kollegor allt från moraliskt stöd och samtalsstöd till praktisk hjälp i samband med händelser och utredningar. Alla kontakter med nätverket, som kallar sig "Erfaret stöd", sker frivilligt och alla stödinsatser är konfidentiella.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.