Patientsäkerhet, etik och erfaret stöd

Bra specialistpsykiatrisk vård är tillgänglig och säker. Den utförs av kunnig och engagerad personal. Du som patient eller närstående känner dig trygg och delaktig. Resultat följs upp och leder till ständig förbättring.

Vårt patientsäkerhetsarbete drivs av chefläkaren, som är ytterst ansvarig. Till hjälp finns ett övergripande patientsäkerhetsteam bestående av divisionschef, medicinsk rådgivare, chefssjuksköterska och sekreterare.

På varje enhet finns patientsäkerhetsombud som stödjer och bevakar enhetens arbete. I varje verksamhetsområde bidrar patientsäkerhetssamordnare till utveckling av patientsäkerhetsarbetet.

Gröna Korset

Vi använder metoden Gröna Korset som dagligt stöd i patientsäkerhetsarbetet. Korset illustrerar på ett enkelt och visuellt sätt avvikelser, händelser och vårdskador i verksamheten. Rutorna i korset representerar månadens dagar, och risksituationer och vårdskador färgkodas utifrån allvarlighetsgrad.

Vi diskuterar regelbundet aktuella patientsäkerhetsfrågor, till exempel allvarliga händelser, avvikelser, nya riktlinjer, och koordinerar risk- och händelseanalyser.

Vi informerar löpande våra medarbetare om antalet lex Maria-anmälningar, allvarliga händelser och vårdskador, eller risk för vårdskador.

Etik

Vi vill erbjuda dig som patient en individuellt anpassad och etiskt genomtänkt vård. Även du som är närstående eller medarbetare ska behandlas på ett moraliskt acceptabelt sätt, och få information om hur du går tillväga om du har synpunkter på vården.

Vårt etikråd representeras av flera olika yrkeskategorier och medlemmar med specifik etikkompetens. Rådets uppdrag är bland annat att följa utvecklingen gällande vårdetiska frågor och att verka för utbildning och information i etiska frågor.

I särskilt viktiga eller svåra frågor kan rådet presentera goda exempel på förhållningssätt. Etikarbetet ska också försöka identifiera etiska problem innan de uppstår i verksamheten.

Erfaret stöd vid händelser och kriser

På samma sätt som vi erbjuder patienter och deras närstående stöd i samband med en vårdskada så är det viktigt att erbjuda involverade medarbetare stöd.

Som komplement till det vanliga krisstödet som arbetsgivaren ger så erbjuder ett nätverk med erfarna kollegor allt från moraliskt stöd och samtalsstöd till praktisk hjälp i samband med händelser och utredningar. Alla kontakter med nätverket, som kallar sig "Erfaret stöd", sker frivilligt och alla stödinsatser är konfidentiella.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter