Mentorer i vården

Psykiatri Skåne har sedan 2014 haft så kallade mentorer, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning, som en extra resurs för att möta patienter.

Janne Tikkanen är en av två mentorer som är anställda på Vuxenpsykiatrimottagning affektivt centrum i Malmö.

– I bästa fall blir jag en brygga mellan patienten och vården, säger Janne Tikkanen. Jag försöker öka patienternas förståelse för hur vården jobbar och det faktum att jag suttit på båda stolarna kan förhoppningsvis även gynna kollegorna.

Gör patientens situation mer begriplig

Janne Tikkanen och hans mentorskollega håller i olika gruppinsatser och enskilda samtal. Uppdraget är både återhämtnings- och framtidsfokuserat.

– Jag stöttar patienterna i att acceptera sin diagnos och att hitta en mer positiv och realistisk självbild, det vill säga att minska en eventuell självstigmatisering, berättar Janne.

– Vi sätter fokus på personen. Det kan handla om att lära sig att skilja på sin personlighet kontra diagnosen, och att plocka fram patientens styrkor, vad hen tycker gör livet meningsfullt, och att våga tro på sina drömmar igen. Framför allt handlar det om att inge hopp om ett bättre liv och en ljus framtid för patienten.

I samtalen kan Janne bidra med egna erfarenheter, vilket ses som mycket positivt av patienter som han pratar med.

– Vi mentorer pratar inte om eller tänker inte på våra patienter som "patienter", utan vi pratar och tänker om dem som "medresenärer på återhämtningsresan", säger han.

Rollen inte alltid så enkel

Idag är fem mentorer verksamma inom psykiatrin i Malmö.

– Vår roll är inte alltid så enkel. Vi befinner oss i en zon mellan patienten och vården. Det kan handla om etiska konflikter och dilemman, berättar Janne.

– En annan utmaning med mentorsrollen är att bevara dess integritet och att inte uppslukas av vårdkulturen. Mentorerna ska stå lite utanför vården och behandlingen och, så att säga, se på den med icke-kliniska ögon.

– Det är också viktigt att vår relation med patienterna är jämlik och ömsesidig. Även om vi delar samma diagnos och har liknande erfarenheter av att leva med den, så är patienten expert på sina erfarenheter och har tolkningsföreträde hur de upplever sitt liv med diagnosen. Jag som mentor kan vägleda och fungera som ett bollplank, men jag kan inte tala om vad en patient ska göra för att leva ett bra liv med sin diagnos. Däremot handlar en stor del av mentorsrollen att tillsammans med patienten upptäcka och utforska en väg framåt mot ett meningsfullt liv, berättar Janne.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?