Det här gäller när du söker råd och stöd enligt LSS

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Habiliteringen i Region Skåne ansvarar för rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS. Kommunen ansvarar för övriga insatser som du kan få enligt LSS-lagen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en lag som ger särskilda rättigheter till vissa som har en eller flera funktionsnedsättningar. I lagen finns tio olika stödinsatser. En av dem heter rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora varaktiga funktionshinder. Ibland kallar man det för råd och stöd LSS. Råd och stöd är ett komplement till habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

Denna insats anpassas efter dina behov. Du kan få rådgivning och stöd av exempelvis en kurator, arbetsterapeut eller annan expert. De har särskild kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Du betalar inget för stödet du får och det kan beviljas till dig och dina närstående. Det ingår inte att ge sjukvårdande behandling, rehabilitering eller annat som faller inom hälso- och sjukvårdslagen.  Kommunen ansvarar för övriga stödinsatser i LSS-lagen.

Råd och stöd enligt LSS kan till exempel vara:  

 • Stödsamtal för att kunna leva med och förstå konsekvenserna av sin funktionsnedsättning.
 • Råd och strategier som kan underlätta vardagen.
 • Information om rättigheter och andra stödinsatser i samhället.
 • Personer i din närhet kan få stöd av oss.

Vem kan få råd och stöd enligt LSS? 

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. Du kan ansöka om stöd om du har något av följande:  

 1. Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism eller autismliknande tillstånd. 
 2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 
 3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande.  Funktionsnedsättningen ska vara omfattande och ge stora svårigheter i vardagen som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen. 

Hur du ansöker om råd och stöd enligt LSS

Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. Har du fyllt 15 år kan du själv ansöka. Behöver du hjälp kan din vårdnadshavare, god man, förmyndare, förvaltare eller fullmaktshavare hjälpa dig att ansöka. Din ansökan hanteras av regionens LSS-handläggare, som gör en utredning där du är delaktig och får berätta om det stöd du behöver. Handläggaren bedömer sedan om du har rätt till att få råd och stöd.  Du får information om beslutet skriftligt. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten.  

Blankett till ansökan om råd och stöd enligt LSS 

Om du får rätt till råd och stöd

Om du får ett beslut om att du ska få råd och stöd så är det vårt regionövergripande råd och stöd-team du träffar. Det består av olika professioner inom verksamhetsområde habilitering.  

Efter beslut om insats gör vi en planering tillsammans med dig, en så kallad genomförandeplan. Den beskriver hur råd- och stödinsatsen ska genomföras. Planen följs sedan upp regelbundet. Insatsen ges under den period som planeringen omfattar och avslutas när målen är uppfyllda. Kontakten med oss sker både i fysiska möten och via telefon- eller videosamtal. Det är det individuella behovet som styr på vilket sätt vi har kontakt. 

Vill du veta mer om habiliteringens stöd till dig?

Det kan ibland vara svårt att förstå vad som är skillnaden mellan habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen – HSL och insatsen råd och stöd enligt LSS. Habilitering enligt HSL kan du få tillgång till om du har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning.

Vilken habilitering finns för dig?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.