Prioritering av tolkbeställningar

Vi vill att du ska få tolk till den tid du önskar, men ibland är det inte möjligt. Det kan bero på att många personer vill ha tolk på samma tid eller att en tolk är sjuk. Om det inte finns någon ledig tolk den tid du önskar föreslår vi ibland en annan tid.

Vid de tillfällen då tolkverksamheten inte kan åta sig alla beställda uppdrag görs en prioritering som utgår från en bedömning av tolkanvändarens behov och angelägenhetsgrad, grundat på den information som lämnats vid beställning.

Prioritering sker oavsett tolkanvändarens ålder eller grad av hörselnedsättning med ett undantag. Tolktjänst till personer med dövblindhet där dövblindheten är av den grad att personen inte kan tillgodogöra sig talad kommunikation trots hjälpmedel samt har en grav synnedsättning, har alltid högsta prioritet eftersom de annars riskerar att bli helt utestängda från delaktighet i samhället.

Prioriteringsordning

1. Högsta prioritet

Akuta uppdrag av högsta prioritet ska alltid ges företräde framför andra uppdrag då tolkbrist föreligger.

 • Uppdrag där tolkanvändarens liv och hälsa eller personliga integritet berörs.
 • Oåterkalleliga uppdrag kopplade till de grundläggande händelserna i livet eller andra för tolkanvändaren viktiga situationer och sammanhang som inte återkommer.

2. Hög prioritet

Uppdrag med hög prioritet rangordnas utifrån beställningsdatum och frekvens.

 • Uppdrag för barn och ungdomar
 • Uppdrag i skolan för samtal och annat som rör barns skolgång som inte ligger inom ramen för skolans ansvar som myndighet.
 • Uppdrag som berör arbetsliv och förvärvsinkomst, t ex
 • Uppdrag som berör ideellt intresseorganisatoriskt arbete.
 • Övriga myndighetskontakter t ex
  • planerade sjukvårdsbesök
  • passansökan hos polisen

3. Övriga uppdrag

Uppdragen prioriteras utifrån rådande resurser. Likvärdiga uppdrag rangordnas efter beställningsdatum och frekvens.

 • Fritidstolkning av olika slag

Beslutad av Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2019-05-10

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.