Aktivitetsbidrag

Som handikappförening kan ni söka aktivitetsbidrag för att kunna ordna en aktivitet för era medlemmar, till exempel vattengympa eller en utbildning.

Innehåll på sidan

Så här får ni använda bidraget

Bidraget ska användas för att betala kostnader för att ordna en aktivitet. Bidraget kan användas för följande kostnader:

Anpassningar

Få bidrag för att anpassa en aktivitet, så den blir tillgänglig för alla era medlemmar. Det kan till exempel vara bidrag för att ordna ledsagare, översättning till punktskrift eller specialkost.

Deltagande i mässa

Få bidrag om ni ska visa upp er verksamhet i en utställning, öppet hus, workshop eller monter i Skåne och behöver betala för er utställningsplats. Platsen får som mest kosta 10 000 kronor.

Konferens och utbildning

Få bidrag för att ordna till exempel en utbildning, konferens eller föreläsning. Om en konferens pågår i flera dagar kan ni få bidrag för högst två övernattningar.

Ni kan som mest få 100 000 kronor totalt oavsett hur många konferenser eller utbildningar som föreningen ordnar under året. I beloppet ingår kostnader för lokal, logi och mat i samband med konferensen eller utbildningen.

Föreläsare eller aktivitetsledare

Få bidrag om ni ska hyra in en föreläsare eller ledare till en aktivitet.

Som mest kan ni få 15 000 kronor för varje aktivitet oavsett hur många föreläsare eller aktivitetsledare som ni hyr in. I beloppet ingår kostnader för resor och andra kostnader som föreläsaren har.

Politisk verksamhet

Få bidrag om ni ska ordna en verksamhet eller aktivitet för att påverka politiskt i frågor som handlar om tillgänglighet och funktionsnedsättningar.

Information och rådgivning till allmänheten

Få bidrag om ni ska ordna en aktivitet för att öka samhällets kunskap om funktionsnedsättningar eller för att nå personer som nyligen har fått en funktionsnedsättning.

Medlemsaktivitet i socialt och rehabiliterande syfte

Få bidrag om ni ska ordna en social eller rehabiliterande aktivitet för era medlemmar, till exempel gymnastik, må-bra-kurser eller bad. Ni kan som mest få 50 kronor för varje medlem oavsett hur många aktiviteter som ni söker bidrag för.

Samarbete, samarrangemang mellan föreningar

Få bidrag om ni ska ordna en konferens eller kurs tillsammans med en eller flera andra föreningar. Varje förening söker bidrag för sin del av aktiviteten. Ange de föreningar som ni ordnar aktiviteten med i ansökningsblanketten.

Samverkan och samarbete med vården

Få bidrag för samarbeten med vården, till exempel om ni är ett brukarråd eller tar emot patienter som vården hänvisar till er.

Bidraget ska inte användas till er löpande verksamhet

Aktivitetsbidraget ska inte användas för att betala för

 • reseersättning, förlorad arbetsinkomst, personliga omkostnader för en medlem
 • hyreskostnader för lokaler som hyrs eller ägs av Region Skåne
 • aktiviteter utanför Skåne, om det inte finns en särskild motivering
 • social samvaro, till exempel julbord eller fest
 • styrelsemöte, årsmöte eller mat
 • interna arbetsgrupper, internt föreningsarbete eller intern utbildning
 • trycksaker som exempelvis broschyrer och informationsmaterial samt porto
 • webbplats och sociala medier.

Vem kan söka?

Ni kan söka aktivitetsbidrag om ni är en handikappförening som

 • har en permanent verksamhet i hela Skåne
 • är godkänd som handikappförening av Socialstyrelsen och har rätt till statsbidrag
 • är ansluten till ett riksförbund för de diagnosgrupper som finns i er verksamhet
 • består av medlemmar som har en funktionsnedsättning
 • har minst 50 bidragsberättigade medlemmar från minst fem olika kommuner i länet
 • har ett eget plus- eller bankgiro
 • har en firmatecknare
 • har en ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
 • har en styrelse och en revisor
 • har fastställda stadgar
 • har haft ett årsmöte
 • har en verksamhetsberättelse eller årsredovisning över sin verksamhet
 • har en revisionsberättelse utan anmärkning.

Bidragsberättigad medlem

Ni kan få bidrag för den medlem som

 • är en fysisk person
 • är folkbokförd i Skåne
 • aktivt har valt att bli medlem i er förening
 • har betalat medlemsavgift till föreningen för det år som ni ansöker om bidrag

Föreningar som inte är handikappföreningar kan söka annat bidrag

Om ni inte är en handikappförening men har verksamhet för personer med en funktionsnedsättning, finns det ett annat andra bidrag som ni kan söka.

Bidrag till föreningar som inte är handikappföreningar

Så här söker ni bidrag

Fyll i blanketten ”Ansökan om aktivitetsbidrag”.

Ansökan om aktivitetsbidrag (pdf)

Skicka blanketten till Region Skåne, Habilitering och hjälpmedel, 291 89 Kristianstad. Senast 1 oktober behöver vi ha er ansökan om ni söker bidrag för det kommande året.

Ni får veta om ni får bidrag via brev. Sedan betalar vi ut bidraget som en engångssumma.

Hur redovisar vi bidraget?

Skicka in redovisningen så vi har den senast 1 juli året efter att ni har genomfört aktiviteterna. Om vi inte får in redovisningen kan det innebära att ni inte får bidrag under kommande år.

Redovisningen ska innehålla

 • verksamhetsberättelsen
 • ekonomisk redovisning som innehåller resultat- och balansräkning
 • revisionsberättelsen
 • uppgift om hur många medlemmar ni hade den 31 december året innan det år ni söker bidrag för
 • revisorsintyg som styrker uppgifterna om antalet medlemmar
 • ifylld blankett "Ansökan om aktivitetsbidrag”

Kan vi behöva betala tillbaka ett bidrag som vi har fått?

Ni måste betala tillbaka bidraget om

 • ni inte har använt bidraget för den aktivitet som ni fick bidraget för
 • ni har lämnat uppgifter som inte stämmer
 • ni inte har redovisat tidigare bidrag
 • redovisningen visar att ni fick pengar över från ett tidigare aktivitetsbidrag som ni fick året innan.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.