Kuratorsstöd vid sjukdom eller skada

En kurator kan ge stöd och råd till dig som upplever yttre eller inre påfrestningar i samband med en sjukdom eller skada.

När du drabbas av en sjukdom eller skada innebär det ofta stora påfrestningar, ibland både fysiska, psykiska och sociala. Både du som är sjuk eller skadad och dina närstående kan behöva stöd och hjälp av en kurator för att anpassa er till den förändrade livssituationen.

Våra kuratorer är utbildade socionomer och finns på avdelning 11, 12 och 22 samt akutmottagningen, dialysen, hjärt-, lung-, gynekolog-, kirurg-, urolog-, neurologi-, reumatologi-, endokrin- och gastromottagningarna. Om du vill ha kontakt med en kurator meddelar du din läkare eller vårdpersonal på den mottagning där du får vård. Därefter kommer du att bli kontaktad för tidsbokning.

Samtal hos kurator är kostnadsfritt för dig som är inlagd på sjukhuset eller är närstående till en inlagd patient. Kuratorsstöd erbjuds även för dig som inte är inlagd, men då mot en avgift. Se Region Skånes patientavgifter för kostnaden. Besöken ingår i högkostnadsskyddet.

Patientavgifter i Skåne

Om du behöver kuratorsstöd men inte har en vårdkontakt på sjukhuset, kontaktar du din vårdcentral.

Under ditt första besök hos kuratorn får du berätta om din situation och vilken sorts stöd du vill ha. Kuratorn arbetar med psykosociala insatser utifrån en helhetssyn på människan och därför kan behandlingen se olika ut för varje patient.

Kuratorn erbjuder bland annat:

  • Krisstöd vid akuta kris-och sorgereaktioner
  • Stödjande och bearbetande samtal för att orka med en svår livssituation i samband med sjukdom
  • Information om socialförsäkringar och samhällets servicemöjligheter
  • Stöd och råd vid kontakter med till exempel Försäkringskassan, arbetsgivare och socialtjänst

Du och kuratorn kommer gemensamt fram till hur uppföljningen kommer att se ut.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter