Att vara närstående

Att vara närstående till någon med psykisk ohälsa innebär ofta mycket oro, känslor av vanmakt och stress. Här har vi samlat information, råd och stöd till dig.

När någon som står dig nära mår dåligt

Prata om det, bla bla bla... Du som är närstående kan ibland känna att du själv behöver professionellt stöd. Ibland kan du känna att du behöver en egen vårdkontakt för att hantera situationen, då rekommenderar vi dig att vända dig till din vårdcentral.

På 1177.se finns specifika råd till dig som är närstående till någon med en psykisk sjukdom eller besvär.

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar? (1177.se)

Att vara förälder eller närstående till någon som skadar sig själv (1177.se)

Depression hos barn och tonåringar - vad kan det innebära för närstående? (1177.se)

Att vara närstående till någon som har psykossjukdom (1177.se)

Att vara närstående till barn med PTSD (1177.se)

Att vara närstående till någon som har en ätstörning (1177.se)

När du har en närstående som får psykiatrisk vård

Vårdpersonalen uppmuntrar alltid patienten att involvera närstående i sin vård och behandling men patienten bestämmer om närstående ska göras delaktiga. Det är också patienten som bestämmer om närstående ska få veta att hen är inlagd på en avdelning, och vilken behandling vederbörande får. Närstående till patienter som vårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), har rätt att få svar på frågan om personen vårdas med stöd av sluten psykiatrisk tvångsvård. Men information om hälsotillståndet och vården lämnas bara ut om patienten har lämnat samtycke till detta.

Med medgivande från patienten har du rätt att få information om din närståendes sjukdom och aktuella behandlingsmöjligheter, "kontaktvägar inom psykiatrin samt vilka föreningar och utbildningar som finns för patienter och närstående" Detta måste väl gälla även när man inte gett sitt medgivande eller? Är det bara avdelningar, finns det inget liknande stöd när det är en mottagning?

Du har också möjlighet att delta i vårdplaneringar, läkarsamtal och andra planerade möten och att få råd och stöd från psykiatrin. Vilken typ av råd och stöd syftas det på här?

När din närstående inte vill ha hjälp

Om patienten inte ger sitt samtycke till kontakt med dig som närstående kan vårdpersonalen tyvärr inte informera om personens sjukdom och aktuella behandlingsmöjligheter, eller erbjuda dig att delta i vårdplaneringar, läkarsamtal och andra planerade möten.

Det finns också särskilda anhörigombud, där du kan få generella anhörigsamtal, utan att din närstående behöver ge sitt medgivande.Hur funkar det med anhörigombud?

Kommunens stöd till närstående, som nämns på sidan på om anhörigstöd på 1177?

När barn är närstående

Inom alla verksamheter i Region Skånes vuxenpsykiatri finns så kallade barnombud. Barnombuden värnar barnperspektivet och känner till vilket stöd som finns för barn till föräldrar med psykisk ohälsa – både inom kommunen och inom andra delar av hälso- och sjukvården. Hur tar man kontakt med dem?

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter