[UTKAST] Föreningsbidrag

Föreningar och organisationer som arbetar med och för personer med funktionsnedsättning kan söka bidrag från Region Skåne. Bidraget betalas ut en gång per år och sista ansökningsdag är den 1 november.

Vem kan söka?

Grunden för att få föreningsbidrag är att organisationen bedriver handikappolitiskt-, informations-, socialt stöd- och rehabiliterande verksamhet, som på olika nivåer är ett komplement till regionens och samhällets verksamhet och ansvar.

För att kunna söka föreningsbidrag ska organisationen vara:

 • Godkänd av Socialstyrelsen som handikapporganisation och statsbidragsberättigad.
 • Ansluten till riksförbund för diagnosgrupper som ingår i organisationens verksamhet.
 • Bestå av medlemmar med funktionsnedsättning eller annan om personen med funktionsnedsättning har svårt att själv föra sin talan. "Annan" = närstående?

Organisationen ska även ha:

 • Minst 50 medlemmar, i minst fem av länets kommuner.
 • Styrelse, firmatecknare och fastställda stadgar.
 • Revisor samt ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring.
 • Eget plus- eller bankgirokonto.
 • Stadigvarande verksamhet.
 • Följt Region Skånes fastlagda form för ansökan och redovisning.

Organisationer som inte är handikapporganisationer men arrangerar idrottsarrangemang eller kulturella arrangemang för personer med funktionshinder kan ansöka om ekonomiskt stöd här:

Bidrag för andra organisationer

När är det möjligt att söka?

Den 1 november är sista ansökningsdagen för nästkommande år.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ges dels för att täcka lönekostnader, lokalhyra, intern information och styrelsens arbete  men även för aktiviteter, som till exempel:

 • Samverkan och samarbete med vården, till exempel genom att vården hänvisar patienter till föreningen.
 • Handikappolitisk verksamhet. Aktiviteter för att påverka politiker och tjänstemän. Utåtriktad verksamhet prioriteras.
 • Information i syfte att öka samhällets kunskap om handikapp.
 • Socialt och rehabiliterande medlemsstöd, till exempel gymnastik, bad, fotvård, må-bra-kurser.
 • Verksamheter för att nå nyhandikappade.
 • Behov av anhörigstöd för att bedriva verksamheten.

Om organisationen är berättigad till föreningsbidrag kan man även söka särskilda bidrag för utvecklingsprojekt och lägerverksamhet:

Lägerbidrag

Projektbidrag

Vad får bidraget inte användas till?

 • Utlandsresor
 • Samvaro, till exempel kaffedrickning
 • Styrelsemöte, årsmöte
 • Interna arbetsgrupper
 • Trycksaker
 • Hemsidor

Hur söker man?

KORTA INSTRUKTIONER FÖR VAD SOM SKA FYLLAS I

Blankett för föreningsbidragsansökan

[LÄNK] Blankett för redovisning av enskilda aktiviteter [LÄNK] Bör brytas ut från ansökningsblankett då man vill skriva ut betydligt fler av detta.

Rekvisitionsblankett föreningsbidrag När behöver man det? Inte vid själva ansökan väl?

Senast den 1 november ska ansökan för föreningsbidrag ska vara Region Skåne tillhanda. Ansökan skickas till:

Region Skåne,
Habilitering och hjälpmedel,
291 89 Kristianstad

Om redovisning av aktiviteter i ansökningen

För varje planerad aktivitet ska en aktivitetsblankett fyllas i. Samtliga aktiviteter sammanställs sedan på blanketten "Sammanställning aktiviteter". Tänk på att:

 • Om det behövs handikappanpassning för att kunna delta i verksamheten, ska det redovisas hur man handikappanpassat, till exempel ledsagare, punktskriftsöversättning eller speciell kost.
 • Om flera föreningar samarbetar kring konferenser och kurser, ska detta anges. Varje förening söker bidrag för sin del av aktiviteten.
 • Vid hyra av bassäng, ange var och av vem man hyr. Region Skånes bassänger subventioneras och dessa kan man inte få bidrag till.
 • Om en aktivitet läggs utanför Skåne ska det motiveras.

Hur mycket får man? 

Behöver man informera om hur det räknas ut? Om inte så kan hela stycket tas bort.

Föreningsbidraget utgörs av tre delar: grundbidrag, medlemsbidrag och aktivitetsbidrag.

Grundbidrag och medlemsbidrag

Grundbidraget beräknas utifrån antal bidragsberättigade medlemmar på följande sätt:

50-249 medlemmar = 1/2 basbelopp  
250-499 medlemmar = 3/4 basbelopp
500-999 medlemmar = 7/8 basbelopp
1000-2499 medlemmar= 1 basbelopp 
2500+ medlemmar = 1,5 basbelopp

Utöver grundbridraget tillkommer medlemsbidraget som är ett fast belopp på 55 kronor per bidragsberättigad medlem.

Bidragsberättigade medlemmar är registrerade medlemmar med funktionsnedsättning, eller nära anhörig, och som är bosatt inom Skåne. 

För föreningar som organiserar personer med nedsatt autonomi räknas även anhöriga till personer med funktionsnedsättning som bidragsberättigande medlemmar. Max en anhörig per person med funktionsnedsättning.

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidraget beräknas utifrån vilka planerade aktivieter som man sökt bidrag för. För vissa aktiviteter finns följande maxgränser:

 • Bidrag till föreläsare: max 15 000 kronor per aktivitet (2013, höjs med KPI).
 • Deltagande på mässa i Skåne som utställare: max 10 000 kronor (2013, höjs med KPI).
 • Bad, gymnastik, fotvård med mera: max 50 kronor per medlem för en eller flera av dessa aktiviteter tillsammans (2013, höjs med KPI).
 • Endagskonferenser: max 100 000 kronor (samtliga konferenser).
 • Konferens med en eller två övernattningar: För alla föreningar godtas 50 000 kronor eller godtas maxbelopp med 200 kronor per medlem i föreningen oavsett antal konferenser eller kurser. (2013, höjs med KPI) Förstår inte riktigt vad som menas med de två sista punkterna kring konferenser, kan det förtydligas?

Support

Kan man kontakta någon för frågor och rådgivning?

Handläggning och beslut

En rådgivande grupp bestående av representanter från föreningarna ger förslag till beslut då det gäller verksamhetsbidrag och projektbidrag. Gruppen har representanter från HSO Skåne (Handikapporganisationernas samarbetsorgan Skåne), SRF Skåne (Synskadades riskförbund Skåne) och DHR Skåne (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Skåne).

Beslut fattas av Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden eller delegerad tjänsteman.

När brukar man få veta när man får besked? 

Redovisning

Det verksamhets-/aktivitetsbidrag som erhållits, ska redovisas senast den 1 juli året efter genomförandet.

Redovisningen ska ske på fastställd blankett. Till redovisningen ska bifogas årsredovisning med ekonomisk redovisning som innehåller resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. Vilken fastställd blankett då? Skickas den ut, eller ska den finnas här?

Beviljade medel ska användas för den löpande verksamheten och får inte fonderas.

Överskott

Om föreningen har redovisat överskott på sammanställningen av verksamhetsbidrag jämfört med vad man fick beviljat, kommer detta överskott, minus 10 000 kronor, att dras av från det verksamhets-/aktivitetsbidrag som beviljas nästa gång. (Vid redovisningen den 1 juli år 2 framkommer att man inte har använt alla pengar man fick för år 1 = man får avdrag år 3). Förstår inte riktigt, går detta att fötydliga?

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter