[UTKAST] Grund- och medlemsbidrag

Bidrag till andra föreningar

Vilken förening kan söka?

Handikappföreningar som är verksamma i Skåne kan söka bidrag. Föreningen måste också uppfylla följande kriterier:

 • Är godkänd av Socialstyrelsen som handikappförening och statsbidragsberättigad.
 • Är ansluten till riksförbund för den eller de diagnosgrupper som innefattas i föreningens verksamhet.
 • Består av medlemmar med funktionsnedsättning.
 • Har minst 50 medlemmar med medlemstäckning i minst fem kommuner i länet.
 • Har stadigvarande och regionövergripande verksamhet.
 • Har fastställda stadgar.
 • Har eget plus- eller bankgiro.
 • Har firmatecknare.
 • Har ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring.
 • Har styrelse och revisor.
 • Har haft ett /Genomfört årsmöte.
 • Har en verksamhetsberättelse eller årsredovisning över sin verksamhet
 • Har en revisionsberättelse utan anmärkning av väsentlig karaktär

En bidragsberättigad medlem är en fysisk person, folkbokförd i Skåne, som aktivt har tagit ställning för ett medlemskap och betalat fastställd medlemsavgift till föreningen det år bidragsansökan avser.

Bidrag till andra föreningar

Föreningar som inte är handikappföreningar kan också söka bidrag. Bidraget ska användas till idrottsaktiviteter eller kulturella arrangemang med eller för personer med funktionsnedsättning som är bostatta i Skåne. 

Sök bidrag till andra föreningar

Vad ska bidragen användas till?

 

Grundbidrag- och medlemsbidrag ska täcka del av kostnader för följande:

 • administration
 • lönekostnader och resekostnader för styrelsearbete
 • föreningens lokalhyra
 • intern information, internutbildning, medlemsmöte, ombudsinformation, medlemsvärvning, bidragsarbete, verksamhetsplanering och trivselaktiviteter inom föreningen
 • styrelsens arbete och årsmöte
 • webbplats och sociala media
 • gåvor och blommor

Vad får bidraget inte användas till?

Bidraget ska inte användas till rörliga kostnader så som aktivitetsbidraget.

Omformulera, ska inte krävas att de läser om aktivitetsbidrag. 

Hur fördelas bidragen?

Grundbidraget är knutet till aktuellt prisbasbelopp för året och till antalet bidragsberättigade medlemmar i respektive handikappförening.

Medlemsbidraget är lika högt för alla bidragsberättigade medlemmar och är 55 kronor per medlem.

 

Skriv samman dessa två meningar. Kan använda grund- och medlemsbidraget istället.

Bidragsregler

Hur mycket kan vi få?

Föreningen kan som mest få den summa som föreningen har ansökt om.

Hur ska bidraget användas?

Bidraget från Region Skåne ska användas för föreningens löpande verksamhet. Bidraget får inte placeras i en fond eller användas för att öka föreningens eget kapital. 

När kan vi inte få bidrag?

Det är inte säkert att föreningen får bidrag om den redan får bidrag från annat håll i Region Skåne under samma tid som föreningen har sökt bidrag för. Om både en huvudförening och en lokalförening ansöker om bidrag samtidigt, behandlas ansökningarna som en. 

Pytsa ut infon i denna under andra rubriker.

Psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne bestämmer varje år hur stort bidraget ska vara. Nämnden har anvisade anslagsramar att hålla sig inom och beslutet fastställs av regionfullmäktige. Region Skåne ger därför bidrag om det finns pengar kvar. Vi ska ha tagit emot din ansökan senast 1 november. En avstämning görs mot inlämnad redovisning från 1 juli. Gället specifikt för de som söker år efter år. Därefter beslutar Region Skåne under årets första kvartal om föreningen får föreningsbidrag. Varje förening får beslutet med brev innan bidragen betalas ut.  

Hur söker vi?

För att söka bidraget skickar ni in föreningens revisorsintyg till Region Skåne, Psykiatri och habilitering, 291 89 Kristianstad

När söker vi?

Ansökan för grund- och medlemsbidrag för kommande år ska ha inkommit senast 1 november.

Vad händer efter att bidraget använts? 

För att säkerställa att bidraget använts på rätt sätt så är det viktigt att... fånga in andemeningen av nedanstående rubriker.

Formulera om rubriken och meningen, klarspråk.

Uppföljning och kontroll

Varje förening ansvarar för att uppgifter och dokument i ansökan om stämmer. Detta kan följas upp genom besök eller granskning av föreningens årliga verksamhetsberättelse

Redovisning av bidrag

Bidraget ska redovisas på fastställda blanketter. Redovisningen ska ha inkommit senast 1 juli året efter genomförandet. Redovisning av föreningsbidrag ligger till grund för framtida beviljande av bidrag. Utebliven redovisning kan leda till att bidrag inte beviljas kommande år.

Redovisningen ska innehålla:

 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk redovisning som innehåller resultat- och balansräkning
 • revisionsberättelse
 • uppgift om medlemsantal per 31 december föregående år
 • revisorsintyg som styrker uppgifterna om antalet medlemmar
 • ifylld blankett "Sammanställning aktiviteter"
 • ifylld "Aktivitetsblankett" för varje utförd aktivitet
 • övrigt se respektive bidragsdel

Återbetalning av bidrag

Ett beviljat bidrag ska betalas tillbaka om:

 • bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för
 • föreningen har lämnat oriktiga uppgifter vid kontroll
 • föreningen inte har redovisat föregående års bidrag
 • redovisning år 2 visar på ett överskott på beviljat aktivitetsbidrag från år 1. Överskott dras på beviljat bidrag år 3. Föreningen får behålla 10 000 kronor av överskottet.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter