SUS granskar anmälningar vid förgiftning hos barn och ungdomar

Skånes universitetssjukhus genomför just nu en studie av de orosanmälningar som gjorts inom sjukhusets barnsjukvård samt en studie av patientjournaler för barn som vårdats för förgiftning och skada av förgiftning mellan 2013 till 2017.

Sjukvårdspersonal är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa men inom barnsjukvården saknas en gemensam riktlinje för orosanmälan vid förgiftning av barn eller skada vid förgiftning av barn. Ungefär hälften av alla orosanmälningar mellan 2013 och 2016 har gällt patienter som sökt vård vid förgiftning eller skada vid förgiftning. Skånes universitetssjukhus genomför nu en studie av de anmälningar som kommit in.

Kartlägger anmälningarna via patientjournal

Studieansvariga kommer att granska patientjournaler där en orosanmälan gjorts mellan 2013 och 2017. Journalerna avidentifieras och kodas, så att det inte går att koppla specifik data till en enskild individ.

-Vår förhoppning är att resultat från studien ska bidra till en ökad förståelse för hur vården tidigt kan identifiera och hjälpa denna grupp av utsatta barn och unga, säger studieansvarig Louise Laurell.

Meddela om du inte vill delta

Ett deltagande är frivilligt och sker genom att studieansvariga granskar din journal. Om man inte vill medverka i studien eller inte vill att ens minderåriga barn ska medverka, kontaktar man studieansvarig utan att behöva ange varför. Den som önskar mer information angående studien eller resultat av studien rekommenderas ta kontakt med Louise Laurell, Caroline Jansson eller Matilda Fjorde via telefon 046-178028.

Studien beräknas pågå mellan 25 januari 2018 och 30 juni 2018.

Utökad studieinformation: Orosanmälningar inom sjukvården vid misstanke om barn som far illa, del 2


Bakgrund

Barn som far illa utgör en utsatt grupp i samhället och uppvisar en ökad sjuklighet och dödlighet. Den som i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa omfattas av anmälningsplikt, enligt kapitel 14 § 1 i socialtjänstlagen. En sådan s.k. orosanmälan utfärdas till socialtjänsten i den kommun där barnet är folkbokfört. Inom hälso- och sjukvård registreras orosanmälningar med en kod i patientjournalen (GD008), enligt anvisningar från socialstyrelsen. Det saknas nationell statistik över antalet orosanmälningar i Sverige. Socialstyrelsen har redovisat att det sker en underrapportering till socialtjänsten, inte minst från hälso- och sjukvården. Vid ett barnsjukhus utfärdades orosanmälan för endast 51 respektive 62% av de barn som uppsökt sjukvården efter fysisk misshandel eller sexuella övergrepp. I en studie av brottsutsatta barn som 2015 utreddes vid Barnahus Mellersta Skåne i Lund, hade sjukvården utfärdat orosanmälningar för 14% av barnen trots att många av barnen vid flertalet tillfällen haft sjukvårdskontakt innan polisanmälan som ledde till Barnahusutredningen. Inom barnsjukvården saknas för närvarande en enhetlig praxis för orosanmälan vid intoxikation eller förgiftning av barn. En pågående retrospektiv journalgranskningsstudie vid Skånes universitetssjukhus visar att cirka hälften av alla orosanmälningar som registrerats mellan 2013 och 2016 gällt patienter som sökt vård på grund av dessa diagnoser. Vi misstänker att det utfärdas orosanmälningar för endast en andel av dessa patienter.

Syfte

Att kartlägga orosanmälningar från barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus och att sammanställa data för barn som vårdats för intoxikation/förgiftning mellan 2013 - 2017.

Genomförande

Den aktuella studien utförs genom granskning av patientjournaler för de barn som barnsjukvården utfärdat orosanmälningar för samt för de barn som vårdats för intoxikation/förgiftning, mellan 2013–2017. Ingen annan dokumentation än den som redan finns i Region Skånes datajournal Melior kommer att användas. Journalerna avidentifieras och kodas, så att det inte går att koppla specifik data till en enskild individ. Redovisning av resultat kommer endast att ske på gruppnivå där ingen enskild individ går att urskilja. Resultaten kommer att sammanfattas i ett manuskript för publikation i en vetenskaplig tidskrift. Eftersom detta är en grupp individer vars hälsa mycket bristfälligt har studerats bedöms värdet av undersökningen vara stort. Ett nära samarbete mellan sjukvård och socialtjänst ökar dessutom möjligheten till tidiga hjälpinsatser riktade både till barnen och deras föräldrar. Vår förhoppning är att resultat från studien ska bidra till en ökad förståelse för hur vården tidigt kan identifiera och hjälpa denna grupp av utsatta barn och unga.

Du som inte vill delta i studien

Det finns inga kända risker med att delta i studien som är godkänd av etikprövningsnämnden. Ett deltagande är frivilligt och om man ej önskar medverka/om man ej önskar att ens minderåriga barn medverkar så kontaktar man studieansvarig utan att behöva ange varför. Den som önskar mer information angående studien eller resultat av studien rekommenderas ta kontakt med undertecknade via skane.se/minavårdkontakter eller via telefon 046-178028.

Kontakt:

Louise Laurell
Barnöverläkare (studieansvarig)
Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin
Skånes Universitetssjukhus 
046-178028   

Matilda Fjorde och Caroline Jansson
Läkarkandidater
Medicinska fakulteten
Lunds Universitet
046-178028

Du kan också ta kontakt via 1177 Vårdguidens E-tjänster genom att lägga till Barn- och ungdomsmedicinmottagning Lund till dina mottagningar och skriv ett meddelande i något av kontaktformulären.