Studie granskar anmälningar från barnsjukvård till socialtjänst

Skånes universitetssjukhus genomför just nu en granskning av de orosanmälningar till socialtjänsten som utfärdats mellan 2013 till 2017 inom sjukhusets barnsjukvård.

2014 fick Sverige skärpta riktlinjer kring barn som utsätts för våld eller bevittnar våld i nära relationer. Enligt riktlinjerna ska vårdpersonal som möter vuxna patienter som utsatts för våld i nära relation tillfrågas om det finns barn i hushållet och om det finns barn i hushållet ska orosanmälan göras av vårdpersonalen.
Enligt Socialstyrelsen sker det en underrapportering till socialtjänsten, inte minst från hälso- och sjukvården.

Kartlägger anmälningarna via patientjournal

Studieansvariga kommer att granska patientjournaler där en orosanmälan gjorts mellan 2013 och 2017. Journalerna avidentifieras och kodas, så att det inte går att koppla specifik data till en enskild individ.

-Vår förhoppning är att resultat från studien ska bidra till en ökad förståelse för hur vården tidigt kan identifiera och hjälpa denna grupp av utsatta barn och unga, säger studieansvarig Louise Laurell.

Meddela om du inte vill delta

Ett deltagande är frivilligt och sker genom att studieansvariga granskar din journal. Om man inte vill medverka i studien eller inte vill att ens minderåriga barn ska medverka, kontaktar man studieansvarig utan att behöva ange varför. Den som önskar mer information angående studien eller resultat av studien rekommenderas ta kontakt med Louise Laurell, Caroline Jansson eller Matilda Fjorde via telefon 046-178028.

Studien beräknas pågå mellan 25 januari 2018 och 30 juni 2018.

 

Utökad studieinformation: Orosanmälningar inom sjukvården vid misstanke om barn som far illa, del 1

Bakgrund

Barn som far illa utgör en utsatt grupp i samhället och uppvisar en ökad sjuklighet och dödlighet. Den som i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa omfattas av anmälningsplikt, enligt kapitel 14 § 1 i socialtjänstlagen. En sådan så kallad orosanmälan utfärdas till socialtjänsten i den kommun där barnet är folkbokfört. Inom hälso- och sjukvård registreras orosanmälningar med en kod i patientjournalen (GD008), enligt anvisningar från socialstyrelsen.
Det saknas nationell statistik över antalet orosanmälningar i Sverige. Socialstyrelsen har redovisat att det sker en underrapportering till socialtjänsten, inte minst från hälso- och sjukvården. Vid ett barnsjukhus utfärdades till exempel orosanmälan för endast 51 % de barn som uppsökt sjukvården efter fysisk misshandel eller sexuella övergrepp. I en studie av brottsutsatta barn som 2015 utreddes vid Barnahus Mellersta Skåne i Lund, hade sjukvården utfärdat orosanmälningar för 14% av barnen, trots att många av barnen vid flertalet tillfällen haft sjukvårdskontakt innan polisanmälan som ledde till Barnahusutredningen.
År 2014 fick Sverige skärpta riktlinjer kring barn som utsätts för våld eller bevittnar våld i nära relationer. Enligt dessa ska vårdpersonal som möter vuxna patienter som utsatts för våld i nära relation tillfrågas om det finns barn i hushållet. Om så är fallet ska orosanmälan utfärdas i barnets namn.

Syfte

Att kartlägga orosanmälningar inom verksamhetsområden för barn- och ungdomsmedicin och barnkirurgi och neonatalvård vid Skånes universitetssjukhus.

Genomförande

Den aktuella studien utförs genom granskning av patientjournaler för de barn som barnsjukvården utfärdat orosanmälningar för mellan 2013–2017. Ingen annan dokumentation än den som redan finns i Region Skånes datajournal Melior kommer att användas. Journalerna avidentifieras och kodas, så att det inte går att koppla specifik data till en enskild individ. Redovisning av resultat kommer endast att ske på gruppnivå där ingen enskild individ går att urskilja. Resultaten kommer att sammanfattas i ett manuskript för publikation i en vetenskaplig tidskrift.
Då detta är en grupp individer vars hälsa mycket bristfälligt har studerats bedöms värdet av undersökningen vara stort. Ett nära samarbete mellan sjukvård och socialtjänst ökar dessutom möjligheten till tidiga hjälpinsatser riktade både till barnen och deras föräldrar. Vår förhoppning är att resultat från studien ska bidra till en ökad förståelse för hur vården tidigt kan identifiera och hjälpa denna grupp av utsatta barn och unga.

Du som inte vill delta i studien

Det finns inga kända risker med att delta i studien som är godkänd av etikprövningsnämnden. Ett deltagande är frivilligt och om man ej önskar medverka/om man ej önskar att ens minderåriga barn medverkar så kontaktar man studieansvarig utan att behöva ange varför. Den som önskar mer information angående studien eller resultat av studien rekommenderas ta kontakt med undertecknade via telefon 046-178028.

Kontakt:

Louise Laurell                                                                                        
Barnöverläkare (studieansvarig)
Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin
Skånes Universitetssjukhus 
046-178028   

Matilda Fjorde och Caroline Jansson
Läkarkandidater
Medicinska fakulteten
Lunds Universitet
046-178028

Du kan också ta kontakt via 1177 Vårdguidens E-tjänster genom att lägga till Barn- och ungdomsmedicinmottagning Lund till dina mottagningar och skriv ett meddelande i något av kontaktformulären.