Studie i orosanmälningar för barn som far illa

Studien utförs genom granskning av patientjournaler för barn som mellan 2013 och 2016 fått sjukvård på Skånes universitetssjukhus. Alla journaler kommer att avidentifieras så att enskilda individer inte kan identifieras.

En orosanmälan görs till socialtjänsten när det finns vetskap eller misstanke om att barnet far illa. Skånes universitetssjukhus genomför just nu en studie av hur många orosanmälningar som gjorts inom sjukhusets barnsjukvård.

Förhoppningen är att resultat från studien ska bidra till en ökad förståelse för hur vården tidigt kan identifiera och hjälpa denna grupp av utsatta barn och unga.

Patienter som inte önskar delta i studien

Är du idag myndig eller är förälder till minderårig som varit i kontakt med sjukvården under 2013-2016 och inte önskar delta i studien? Kontakta studieansvarig Louise Laurell via telefon 046-17 80 28.

Studien beräknas pågå mellan 2017-08-29 till 2018-01-31. 

Utökad studieinformation: Orosanmälningar inom sjukvården vid misstanke om barn som far illa


Bakgrund

Barn som far illa utgör en utsatt grupp i samhället och uppvisar en ökad sjuklighet och dödlighet. Den som i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa omfattas av anmälningsplikt, enligt kapitel 14 § 1 i socialtjänstlagen. En sådan s.k. orosanmälan utfärdas till socialtjänsten i den kommun där barnet är folkbokfört. Inom hälso- och sjukvård registreras orosanmälningar med en kod i patientjournalen (GD008), enligt anvisningar från socialstyrelsen. Det saknas nationell statistik över antalet orosanmälningar i Sverige. Socialstyrelsen har redovisat att det sker en underrapportering till socialtjänsten, inte minst från hälso- och sjukvården. Vid ett barnsjukhus utfärdades tex orosanmälan för endast 51 % de barn som uppsökt sjukvården efter fysisk misshandel eller sexuella övergrepp. I en studie av brottsutsatta barn som 2015 utreddes vid Barnahus Mellersta Skåne i Lund, hade sjukvården utfärdat orosanmälningar för 14% av barnen, trots att många av barnen vid flertalet tillfällen haft sjukvårdskontakt innan polisanmälan som ledde till Barnahusutredningen. År 2014 fick Sverige skärpta riktlinjer kring barn som utsätts för våld eller bevittnar våld i nära relationer. Enligt dessa ska vårdpersonal som möter vuxna patienter som utsatts för våld i nära relation tillfrågas om det finns barn i hushållet. Om så är fallet ska orosanmälan utfärdas i barnets namn.

Syfte

Att kartlägga orosanmälningar inom VO barn- och ungdomsmedicin vid Skånes universitetssjukhus.

Genomförande

Den aktuella studien utförs genom granskning av patientjournaler för de barn som barnsjukvården utfärdat orosanmälningar för mellan 2013–2016. Ingen annan dokumentation än den som redan finns i Region Skånes datajournal Melior kommer att användas. Journalerna avidentifieras och kodas, så att det inte går att koppla specifik data till en enskild individ. Redovisning av resultat kommer endast att ske på gruppnivå där ingen enskild individ går att urskilja. Resultaten kommer att sammanfattas i ett manuskript för publikation i en vetenskaplig tidskrift. Då detta är en grupp individer vars hälsa mycket bristfälligt har studerats bedöms värdet av undersökningen vara stort. Ett nära samarbete mellan sjukvård och socialtjänst ökar dessutom möjligheten till tidiga hjälpinsatser riktade både till barnen och deras föräldrar. Vår förhoppning är att resultat från studien ska bidra till en ökad förståelse för hur vården tidigt kan identifiera och hjälpa denna grupp av utsatta barn och unga.

Det finns inga kända risker med att delta i studien som är godkänd av etikprövningsnämnden. Ett deltagande är frivilligt och om man ej önskar medverka/om man ej önskar att ens minderåriga barn medverkar så kontaktar man studieansvarig utan att behöva ange varför. Den som önskar mer information angående studien eller resultat av studien rekommenderas ta kontakt med undertecknade via 1177 Vårdguidens E-tjänster eller via telefon 046-178028.

Louise Laurell
Barnöverläkare (studieansvarig)
Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin
Skånes Universitetssjukhus
046-178028

Yasmin Nazzal
Läkarkandidat
Medicinska fakulteten
Lunds Universitet
046-178028

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.