Ny studie: Sjukvårdspersonal som jobbar med covid-patienter har högre risk för att själva bli smittade

Sjukvårdspersonal som vårdar covid-patienter har högre risk att smittas själva, jämfört med annan personal.
“Resultaten visar att vi inte kan slå oss till ro”. Det säger Magnus Rasmussen, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, om en ny studie där sjukvårdspersonal som jobbar med covid-19-patienter konstaterats vara i större risk att själva smittas av viruset – jämfört med personal som vårdar andra patienter.

Studien genomfördes under september till november genom att forskarna tog blodprov på personal på två infektionsavdelningar med covid-patienter och fem andra avdelningar på Skånes universitetssjukhus, samt anställda på två avdelningar på Lunds universitet. Syftet med blodprovet var att ta reda på om den testade personen hade antikroppar – och därmed har haft en covid-19-infektion.

– Resultatet visade att de som jobbar med covid-patienter i den så kallade frontlinjen, själva riskerar att smittas i högre utsträckning än annan personal som inte jobbar med dessa patienter. Personerna i studien fick också beskriva hur exponerade de varit för patienter med covid-19 genom att uppskatta hur stor del av dagen de arbetat med covid-patienter. Och där kunde vi se att de som hade en högre exponering också i större utsträckning hade haft covid-19, säger Magnus Rasmussen.

Förvånande resultat

Det kan tyckas som ett självklart resultat. Men Magnus Rasmussen är ändå till viss del förvånad.

– Det vi vet hittills om sjukdomen säger att smittsamheten avtar snabbt. Patienterna är egentligen inte så smittsamma när de väl hamnar på sjukhus. Men denna, och andra liknande studier, antyder att det trots allt sker en smittspridning från patienter till personal. Och i nästa led finns risken att smittan även sprids bland personalen.

Rutiner behöver fortsätta utvecklas

Det senare menar Magnus Rasmussen beror på att det fortfarande behöver utvecklas rutiner för att undvika smittspridning på arbetsplatser där man inte kan jobba hemifrån.

– Vid patientkontakt har vi oftast varit bra på att skydda oss med munskydd, visir och annan utrustning. Men det var sedan, när vi pustade ut tillsammans i personalrummet, som vi hade behövt vara ännu mer försiktiga. Betydelsen av att skydda oss från varandra har vi förstått alltmer efter hand.

Han menar att det viktigaste att ta med sig från studien är att de som jobbar på sjukhus inte kan slå sig till ro.

– Vi bestämde oss för ett sätt i våras att hantera och skydda oss mot sjukdomen, men det finns mer att göra. Till exempel behöver vi se över hur vi kan jobba mer distanserat – även på landets sjukhus.

I dag har sjukvårdspersonal på Skånes universitetssjukhus riktlinjer om att använda munskydd vid varje patientkontakt. I december infördes nya, skärpta vårdhygieniska riktlinjer i hela Region Skåne för att ytterligare skydda personal mot smittspridning.

Press på sjukvården

Magnus Rasmussen menar också att den hårda press som sjukvården just nu befinner sig under, leder till att personalen ibland behöver improvisera – vilket kan medföra att man hamnar i situationer med ökad risk för smitta.

– Det ska vara lätt att göra rätt, även när det är bråttom. Varje situation behöver vara genomarbetad och planerad så att det finns en rutin även vid det oväntade. Ibland händer det till exempel att man behöver använda lokaler man inte tänkt använda från början, och då ska man veta precis hur man ska gå tillväga för att göra situationen så säker som möjligt.

Just smittspridning bland personal på sjukhuset komplicerade studien enligt Magnus Rasmussen och man valde att inte ta med personer från avdelningar med kända personalutbrott.

– Dessutom hade många i sjukvårdspersonalen redan testats för antikroppar, vilket gjorde att de inte var så intresserade av att ingå i studien. Det gjorde det svårare att hitta ett representativt urval.

Till slut ingick 463 personer i studien, som nu presenterats på Svenska Läkaresällskapets konferens om covid-19-forskning den 15 till 16 december. När studiedeltagarna testades fann man att 22 procent (11 av 51 personer) på avdelningar som behandlade covid-19-patienter också själva hade sjukdomen. Motsvarande siffra på avdelningar utan covid-patienter var 5 procent (10 personer av 220 deltagande), och på de två universitetsavdelningarna var andelen covid-positiva 6 procent (11 personer av 192 deltagande).

Studien har granskats inför att den presenterades på Svenska Läkaresällskapets vetenskapliga möte ”State of the Art Covid-19”. Den har inte ännu publicerats och har därför inte genomgått en peer-review.