Artificiell intelligens underlättar arbetet på vuxenpsykiatrimottagning Drottninggatan Malmö

På Vuxenpsykiatrimottagning Drottninggatan Malmö används just nu WordDiagnostics, ett beslutsstöd för diagnosticering av psykisk ohälsa inom primärvård och psykiatri. Unikt för WordDiagnostics är att patienter fritt får beskriva sitt mående med egna ord, där ordsvaren sedan analyseras och tolkas med Artificiell intelligens (AI).

WordDiagnostics utvecklar och implementerar ett beslutsstöd som ger behandlaren underlag i att bestämma typ och grad av psykiatrisk problematik. Genom att erbjuda mer precisa diagnoser samt möjlighet till uppföljning, är WordDiagnostics ett verktyg som underlättar vårdpersonalens arbete.

Lättillgängligt verktyg

Patienten svarar i en webbenkät, vilket gör verktyget lättillgängligt och den vårdsökande kan fylla i enkäten där det bäst passar dem, till exempel i lugn och ro i hemmet. Svaren på webbenkäten analyseras sedan automatiskt med hjälp av AI och resultaten sammanställs i en patientrapport. Rapporten skickas till vårdpersonal och fungerar som ett underlag i att underlätta identifiering av typ och grad av problematik. Vårdpersonalen tar det slutliga beslutet om fortsatta vårdinsatser. Verktyget kan också användas till att följa upp behandling.

Personalen positiv

På Drottninggatan ställer personalen sig positiv till projektet.

– Jag tycker att det är givande att få vara med i det här projektet eftersom det ger mig möjlighet att delta i spännande forskning som gagnar såväl patienter som behandlare, säger psykolog Alexander Karlsson.

Pågår till 2021

Förhoppningen är att WordDiagnostics ska implementeras såväl inom psykiatrin som inom primärvården. Förutom Drottninggatan är även BUP Malmö med i projektet. Projektet på Drottninggatan kommer att pågå till och med juni 2021.

Projektet ett samarbete

WordDiagnostics är ett samarbete mellan Region Skåne, Lunds universitet, Svenska Ångestförbundet och Riksförbundet Balans. Projektet finansieras av Innovationsmyndigheten Vinnova och fick anslag inom en utlysning som syftade till att hitta nya lösningar med stor potential att förbättra folkhälsan, vården eller omsorgen i Sverige.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Katarina Kjell, leg. psykolog och doktorand vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet, Contact