Studie: Sökmönster och återbesök vid digitalt vårdsökande

Just nu pågår en vetenskaplig utvärdering av Primärvården Skåne Online, som görs av Region Skåne i samarbete med Lunds Universitet. Syftet är att utvärdera sökmönstret för de patienter som söker vård via digital mottagning, och studera återbesöksfrekvens efter att man sökt digitalt.

Eftersom du har kontaktat primärvården digitalt kommer vi att inhämta uppgifter om ålder, kön, sökorsak, diagnos och information om huruvida du behövde söka vård igen för samma besvär inom 14 dagar. Uppgifterna sammanställs helt avidentifierat, utan att kunna relateras till dig som enskild person. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Hantering av data och sekretess

Dina uppgifter är sekretesskyddade enligt Offentlighets- och sekretesslagen och deras hantering regleras av EU:s dataskyddsförordning (2016/679) så att inte obehöriga kan ta del av dem. Du har rätt att neka deltagande i den vetenskapliga utvärderingen, kontakta i så fall huvudansvarig forskare enligt nedan.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om studien? Kontakta huvudansvarig forskare för projektet: Susanna Calling, distriktsläkare, Lunds universitet
Centrum för Primärvårdsforskning, (CPF)
Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 50332
202 13 Malmö
E-post: susanna.calling@med.lu.se

Personuppgiftsansvarig är Region Skåne (organisationsnummer: 232100-0255). Växel 044-309 30 00.

Har du frågor gällande dina personuppgifter? Kontakta Region Skånes dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet
Region Skåne
291 89 Kristianstad
E-post: region@skane.se