Skola och utbildning

Skolan och förskolan ansvarar för att ge alla elever det stöd de behöver för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det finns också särskilda skolformer som kan passa för elever med funktionsnedsättning.

Förskola och skola

Barn i förskola och skola har rätt till det stöd som krävs för att utvecklas utifrån sina speciella förutsättningar. Skolans rektor ansvarar för att undervisningen utformas så att eleven får det särskilda stöd och hjälp som behövs. Det krävs ingen särskild diagnos för att få stödinsatser i skolan utan det är elevens individuella behov som styr.

Kontakta din kommun eller rektorn på den skola där du vill att ditt barn ska gå för mer information.

Om ditt barn på grund av sin funktionsnedsättning behöver en särskild undervisningsform som inte kan erbjudas i hemkommunen kan du som förälder i vissa fall välja en skola i en annan kommun. Kontakta ansvarig tjänsteman i din kommun för mer information.

För barn, unga och vuxna som är döva eller har en hörselnedsättning finns Hörselredan, som presenterar det stöd och den informationsverksamhet som finns i södra Sverige. Hörselredan är framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete med staten och berörda kommuner och landsting i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Hörselreda södra regionen

Särskola

Barn har rätt till särskild skolgång om de på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte förväntas uppnå grundskolans kunskapsmål. Barn med förvärvad hjärnskada kan också ha rätt att gå i särskola.

Kontakta särskolesamordnaren i din hemkommun för mer information.

Riksgymnasium för elever med svåra rörelsehinder

Ungdomar under 21 år med svåra rörelsenedsättningar och i behov av habilitering, kan söka rörelsehinderanpassad gymnasieutbildning inom riksgymnasieverksamheten. För att bli antagen till riksgymnasiet måste du ha slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande, och uppfylla de allmänna behörighetskraven för att söka till gymnasieskolan.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola för mer information.

Särvux

Vuxna 20 år eller äldre kan söka till Särvux om:

  1. du har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. du har en betydande och bestående intellektuell funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom

Kontakta din kommun för mer information.

Folkhögskola

Studerande med funktionsnedsättning kan vid många folkhögskolor få anpassad undervisning och socialt stöd i en tillgänglig miljö.

Kontakta den folkhögskola du är intresserad av för mer information.

Universitet och högskola

Studerande med funktionsnedsättning kan få extra stöd när de studerar vid universitet och högskolor. Till exempel kan du få anteckningshjälp, inlästa läromedel eller extra tid under tentor om du har dyslexi, stöd från specialpedagog eller hjälp med studieteknik.

Kontakta det universitet eller den högskola du är intresserad av för mer information.

På Högskoleverkets webbplats för studieinformation, studera.nu, hittar du mer information om högskolestudier för dig med funktionsnedsättning och om vilket stöd du kan få om du vill göra högskoleprovet.

studera.nu 

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter