Samhällets stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd både från oss och från andra aktörer i samhället. En funktionsnedsättning ger dig inte automatiskt rätt till ett visst stöd, utan det är ditt behov och graden av din funktionsnedsättning som avgör vilket stöd du kan få.

Habilitering och hjälpmedel

Vi utgår från dina förutsättningar och behov. Du kan få stöd och behandling individuellt eller i grupp. Målet är att stödja, träna eller kompensera för en svag eller förlorad förmåga.

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha behov av hjälpmedel för att klara det dagliga livet. Hjälpmedlet kan vara något som förbättrar eller kompenserar en funktion eller förmåga. Det kan också vara sådant som förebygger eller bevarar.

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Vad kostar ett hjälpmedel

Kommunen

Kommunen ansvarar för stöd som kan underlätta din vardag, till exempel personlig assistans, avlösning, hjälp i hemmet, bostad med särskild service, bostadsanpassning och färdtjänst.

När du har fyllt 18 är du myndig och har samma rättigheter oavsett din förmåga och kan få hjälp med att till exempel betala räkningar, kontakta myndigheter eller ta hand om det du äger. Då kan du få hjälp med god man eller förvaltare.

Socialtjänsten i kommunen kan stödja familjer och barn på många olika sätt. Det finns till exempel praktiskt stöd som hemtjänst eller kontaktfamilj. Som förälder kan du få stöd i din föräldraroll, antingen via enskilda samtal eller i grupp. Socialtjänsten kan också erbjuda familjerådgivning och anhörigstöd.

Kontakta din kommun för mer information.

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få stöd och service enligt en särskild lag, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Försäkringskassan

Från Försäkringskassan kan du få assistansersättning, handikappersättning, bilstöd, högriskskydd, arbetshjälpmedel, aktivitetsersättning, sjukersättning, vårdbidrag, kontaktdagar, bostadstillägg, tandvård och aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Försäkringskassan

Skola och utbildning

Skolan och förskolan ansvarar för att ge alla elever det stöd de behöver för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det finns också särskilda skolformer som kan passa för elever med funktionsnedsättning.

Information om stöd och olika skolformer

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen erbjuder en rad olika stödinsatser för att underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att få en anställning och att komma in i arbetet.

Arbetsförmedlingen

Du som vill ta körkort

Rörelsenedsättning

För dig med rörelsenedsättning har en del trafikskolor specialanpassade bilar.

Kontakta trafikskolorna på din ort, eller kuratorn på din habiliteringsenhet för mer information.

Läs- och skrivsvårigheter

Du som har läs- och skrivsvårigheter kan få särskilt stöd. Många trafikskolor har personal som ger extrahjälp till elever med dyslexi, och det finns också många program och appar som hjälp för att träna både teori och praktik.

På Körkortsportalen kan du läsa om vilka möjligheter som finns till anpassade kunskapsprov.

Körkortsportalen 

Frågor om sjukresor

Telefon: 0771-77 80 90, e-post: Contact

Sjukresor på Skanetrafiken.se

Frågor om färdtjänst

Telefon: 0771-77 50 50, e-post: Contact

Färdtjänst på Skanetrafiken.se

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.