Samhällets stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd både från oss och från andra aktörer i samhället. En funktionsnedsättning ger dig inte automatiskt rätt till ett visst stöd, utan det är ditt behov och graden av din funktionsnedsättning som avgör vilket stöd du kan få.

Habilitering och hjälpmedel

Vi utgår från dina förutsättningar och behov. Du kan få stöd och behandling individuellt eller i grupp. Målet är att stödja, träna eller kompensera för en svag eller förlorad förmåga.

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha behov av hjälpmedel för att klara det dagliga livet. Hjälpmedlet kan vara något som förbättrar eller kompenserar en funktion eller förmåga. Det kan också vara sådant som förebygger eller bevarar.

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Vad kostar ett hjälpmedel

Kommunen

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd och service enligt en särskild lag, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du kan ansöka om stöd i form av personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösarservice, korttidstillsyn, korttidsboende, boende med särskild service eller daglig verksamhet.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS (1177.se) 

Kommunen ansvarar också för annat stöd som kan underlätta din vardag, till exempel hjälp i hemmet, bostadsanpassning och färdtjänst.

Socialtjänsten kan stödja familjer och barn på många olika sätt. Det finns till exempel praktiskt stöd som hemtjänst eller kontaktfamilj. Som förälder kan du få stöd i din föräldraroll, antingen via enskilda samtal eller i grupp. Socialtjänsten kan också erbjuda familjerådgivning och anhörigstöd.

Om du har fyllt 18 är du myndig och har samma rättigheter som andra i samhället oavsett din förmåga. Om du behöver hjälp med att till exempel betala räkningar, kontakta myndigheter eller ta hand om det du äger kan du ansöka om att få en god man eller förvaltare.

Kontakta din kommun för mer information.

Försäkringskassan

Från Försäkringskassan kan du ansöka om att få assistansersättning, handikappersättning, aktivitetsersättning, aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, sjukersättning, bostadstillägg, bilstöd, högriskskydd, arbetshjälpmedel och tandvård. Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan du ansöka om vårdbidrag och kontaktdagar.

Försäkringskassan - funktionsnedsättning

Under frågor och svar på försäkringskassans sida om vård av barn hittar du information om vad som gäller när du vabbar för barn som omfattas av LSS. Det finns också information om VAB för barn som har fyllt 12 år men inte 16 år, om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern.

Vård av barn (forsakringskassan.se) 

Skola och utbildning

Skolan och förskolan ansvarar för att ge alla elever det stöd de behöver för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det finns också särskilda skolformer som kan passa för elever med funktionsnedsättning.

Information om stöd och olika skolformer

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen erbjuder en rad olika stödinsatser för att underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att få en anställning och att komma in i arbetet.

Arbetsförmedlingen

Du som vill ta körkort

Rörelsenedsättning

För dig med rörelsenedsättning har en del trafikskolor specialanpassade bilar.

Kontakta trafikskolorna på din ort, eller kuratorn på din habiliteringsenhet för mer information.

Läs- och skrivsvårigheter

Du som har läs- och skrivsvårigheter kan få särskilt stöd. Många trafikskolor har personal som ger extrahjälp till elever med dyslexi, och det finns också många program och appar som hjälp för att träna både teori och praktik.

På Körkortsportalen kan du läsa om vilka möjligheter som finns till anpassade kunskapsprov.

Körkortsportalen 

Frågor om sjukresor

Telefon: 0771-77 80 90
E-post: Contact

Sjukresor på Skanetrafiken.se

Frågor om färdtjänst

Telefon: 0771-77 50 50, e-post: Contact

Färdtjänst på Skanetrafiken.se

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter