Samhällets stöd

Det är flera olika myndigheter och organisationer i samhället som kan ge stöd om du har en funktionsnedsättning. Vilket stöd du kan få beror på ditt behov och graden av din funktionsnedsättning.

Stöd i vardagen från kommunen

Kommunen har det yttersta ansvaret för alla som bor i kommunen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade följs. 

Du kan ansöka om stöd om du har något av följande:

 • Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Du kan ansöka om stöd i form av:

 1. Rådgivning och annat personligt stöd.
  Alla stöd förutom denna ansvarar kommunen för. Här vänder du dig till Region Skåne: Det här gäller när du söker råd och stöd enligt LSS - Habilitering och hjälpmedel (skane.se)
 2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans.
 3. Ledsagarservice.
 4. Kontaktperson.
 5. Avlösarservice i hemmet.
 6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
 7. Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år.
 8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
 9. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen.
 10. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS (1177.se) 

Kommunen ansvarar också för annat stöd som kan underlätta din vardag, till exempel:

 • hjälp i hemmet
 • bostadsanpassning
 • färdtjänst

Hjälp att sköta ekonomin och myndighetskontakter

Om du har fyllt 18 är du myndig och har samma rättigheter som andra i samhället oavsett din förmåga. Om du behöver hjälp med att till exempel betala räkningar, kontakta myndigheter eller ta hand om det du äger kan du ansöka om att få en god man eller förvaltare.

Kontakta din kommun för mer information.

Stöd och rådgivning hos Socialtjänsten

Socialtjänsten kan stödja familjer och barn på många olika sätt, till exempel:

 • praktiskt stöd som hemtjänst eller kontaktfamilj
 • stöd i din föräldraroll i enskilda samtal eller i grupp
 • familjerådgivning
 • anhörigstöd

Bidrag och ersättningar från Försäkringskassan

Från Försäkringskassan kan du ansöka om att få:

 • assistansersättning
 • merkostnadsersättning
 • aktivitetsersättning
 • aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • sjukersättning
 • bostadstillägg
 • bilstöd
 • högriskskydd
 • arbetshjälpmedel
 • tandvård

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan du ansöka om:

 • omvårdnadsbidrag,
 • merkostnadsersättning
 • kontaktdagar

Om Funktionsnedsättningar på Forsakringskassan.se

Under frågor och svar på försäkringskassans sida om vård av barn hittar du information om vad som gäller när du vabbar för barn som omfattas av LSS. Det finns också information om VAB för barn som har fyllt 12 år men inte 16 år, om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern.

Vård av barn på Forsakringskassan.se

Skola och utbildning

Skolan och förskolan ansvarar för att ge alla elever det stöd de behöver för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det finns också särskilda skolformer som kan passa för elever med funktionsnedsättning.

Information om stöd och olika skolformer

Få hjälp med att få jobb på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen erbjuder flera olika stöd för att underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att få en anställning och att komma in i arbetet.

Stöd för dig med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen.se

Du som vill ta körkort

Rörelsenedsättning

För dig med rörelsenedsättning har en del trafikskolor specialanpassade bilar. Kontakta trafikskolorna på din ort, eller kuratorn på din habiliteringsmottagning för mer information.

Läs- och skrivsvårigheter

Du som har läs- och skrivsvårigheter kan få särskilt stöd. Många trafikskolor har personal som ger extrahjälp till elever med dyslexi, och det finns också många program och appar som hjälp för att träna både teori och praktik.

På Trafikverkets webbplats kan du läsa om vilka möjligheter som finns till anpassade kunskapsprov.

Muntliga kunskapsprov på Trafikverket.se 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.