Vårt ansvar inom LSS

Du som har en omfattande funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är därför Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns till.

Vi ger rådgivning och annat personligt stöd

Kommunen ansvarar för att LSS följs, med ett undantag: rådgivning och annat personligt stöd (9§1). Detta är regionernas ansvar, och inom Region Skåne är det vi på Habilitering och hjälpmedel som du kan få stöd och rådgivning av.

Vad omfattar insatserna?

Det stöd du får av oss ska leda till att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Du kan få råd och stöd av till exempel kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped. Förutom sin yrkeskunskap har personalen även kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar.

Vård för att behandla en sjukdom ingår däremot inte i LSS. Du kan inte heller få service inom socialtjänsten eller pedagogiska insatser som hör till undervisning.

Vem kan söka insatser enligt LSS?

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. Du kan ansöka om stöd om du har något av följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Ansökan

Du kan ansöka om råd och stöd enligt LSS muntligt eller skriftligt.

Ansökningsblankett

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?