Vårt ansvar inom LSS

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vi ger rådgivning och annat personligt stöd

Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade följs, med ett undantag: rådgivning och annat personligt stöd (9§1). Rådgivning och annat personligt stöd är landstingens ansvar, och inom Region Skåne är det vi på Habilitering och hjälpmedel som du kan få stöd och rådgivning av.

Rådgivning och annat personligt stöd innebär att du som har en funktionsnedsättning har rätt till stöd av kvalificerad personal, som förutom sin yrkeskunskap också har kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar.

Vad omfattar insatserna?

Det stöd du kan få av våra experter syftar till goda levnadsvillkor och till att underlätta för dig i vardagen. Du kan få rådgivande och stödjande insatser av till exempel kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped.

Vård för att behandla en sjukdom ingår däremot inte i LSS. Du kan inte heller begära service inom socialtjänsten eller pedagogiska insatser som hör till undervisning.

Vem kan söka insatser enligt LSS?

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder. Du kan ansöka om stöd om du har:

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom

3. andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Ansökan

Ansökan om råd och stöd enligt LSS kan ske muntligt eller skriftligt.

Ansökningsblankett

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter