Nätverk Dyslexi och Språkstörning Skåne

Nätverk Dyslexi och Språkstörning Skåne består av en till två kontaktpersoner från Skånes alla kommuner eller stadsdelsförvaltningar.  Nätverkets syfte är att samla in och sprida kunskap för att förbättra den pedagogiska situationen för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Kontaktpersonernas uppgift är att:

 • ta emot och förmedla information till kollegor i kommunen
 • delta i utbildningar och vara aktiv i kontaktpersonsträffarna
 • påverka arbetet i den egna kommunen så att elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter tidigt uppmärksammas och får ett professionellt stöd.

Kontaktpersonerna representerar sin kommun som vet att det är viktigt att kontaktpersonerna tar ansvar för och ges förutsättningar att genomföra alla delar av uppdraget. 

Nätverk Dyslexi och Språkstörning Skånes sammankomster

Kontaktpersonerna träffas två gånger om året.

Referensgruppen

För att det stora nätverket ska fungera effektivt finns en mindre referensgrupp som planerar verksamheten i nätverket. Referensgruppen träffas två till tre gånger per år med representanter från:

 • Lärarutbildningen i Malmö
 • Specialpedagog från elevhälsa i kommun
 • Psykolog från elevhälsa i kommun
 • Logoped från elevhälsa i kommun
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Dyslexiförbundet
 • Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli (SKED)

Referensgruppen samlar och sprider kunskap om aktuell forskning inom dyslexi, initierar fortbildningsdagar inom dyslexiområdet och förbereder kontaktpersonsträffar.

Hur samlar referensgruppen kunskap?

 • Samverkar med universitet och utbildningar
 • Bevakar och deltar i internationella/nationella kongresser och konferenser

Hur sprider referensgruppen kunskap?

 • Utbildningsaktiviteter
 • Via SKED:s hemsida
 • Via e-post

SKED ansvarar för att

 • Administrera aktiviteter i nätverk Dyslexi Skåne
 • Informera via SKED:s webbplats
 • Protokollföra möten

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är en samarbetspartner till nätverket och de ansvarar specifikt för språkstörningsdelen av nätverket.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter