Litteratur om dyslexi

Utvald litteratur och tidskrifter om dyslexi.

Från Norden

Alla kan lära sig läsa och skriva
Lundberg, Natur och Kultur, 2006

Att ha eller sakna verktyg – om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva
Nilholm & Wengelin (2013) Studentlitteratur

Att skriva sig till läsning - IKT i förskoleklass och skola
Trageton, Liber, 2005

Barn utvecklar sitt språk
Bjar & Liberg, Studentlitteratur, 2006

Det hänger på språket! Lärande och språkutveckling i grundskolan Bjar (red),
Studentlitteratur, 2006, ISBN 978-91-4403-917-6

Dyslexi
Finer & Kere, Karolinska Institutet University Press, 2008

Dyslexi - en diagnos på gott och ont. Barn, föräldrar och lärare berättar
Zetterqvist Nelson; Studentlitteratur 2003

En kamp om kunskap
Wellros, Seija och Maria; Gleerups

Flera vägar mot mål: läs- och skrivsvårigheter i gymnasieskolan
Mossige, Roskeland, Skaathun, Liber, 2009

Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter
Natur och Kultur, 2006

Föräldrar – en resurs för sina barn
En CD för föräldrar om barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, 2006, Kod-Knäckarna ISBN 91-631-7645-9

God läsutveckling
Lundberg & Herrlin, Natur & Kultur, 2003

God skrivutveckling
Lundberg, Natur & Kultur, 2008

Konsten att läsa faktatexter
Lundberg, Natur och Kultur, 2006

Lär dig mer på kortare tid
Tebelius Bodin, (2015) Hjärna utbildning

Läsförståelse genom strukturerat textsamtal – för elever som behöver särskilt stöd
Lundberg & Reichenberg, (2011) Natur och Kultur

Läsning och läsundervisning
Elbro, 2004, Liber

Läs- och skrivundervisning som fungerar.
Intervjuer med lärare. Blomqvist, Wood, Natur och Kultur, 2006

Läsa och skriva fast man inte kan,
Föhrer, U & Magnusson,E; Studentlitteratur 2003

LÄSK-pärmen: tips om läs- och skrivsvårigheter
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn. Kan laddas ner gratis från FDB:s webbplats

När bitarna föll på plats
Dahlberg, ICA bokförlag, 2007

Smart start vid lässvårigheter och dyslexi
Andersson, Belfrage, Sjölund, Natur och Kultur, 2006

Språk, kunskap och mänskliga förmågor
Lundgren, Torbjörn, Studentlitteratur, 2007

Språkinriktad undervisning
Haijer & Meestringa, Hallgren & Fallgren, 2010

Språklig sårbarhet i förskola och skola – Barnet, språket och pedagogiken
Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius (2016) Studentlitteratur

TÄNK - studiestrategier för gymnasieskolan
Tebelius-Bodin, Hjärna utbildning, 2007

Utredning av Läs- och Skrivsvårigheter;
Ericson, B.; STUDENTLITTERATUR AB, Sverige, tredje uppl 2010

Vad är lättläst?
Lundberg och Reichenberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2008

101 tips för framgångsrika studier
Tebelius-Bodin, Hjärna utbildning, 2010

Alternativa verktyg – Digitalt stöd för elevens språk-, läs och skrivutveckling
E. Eklöf & J. Kristensson, Natur & Kultur, 2017

Specialpedagogik i professionellt lärarskap – Synsätt och förhållningssätt B. Bruce, M. Rubin, P. Timgren & R. Åkerman, Gleerups, 2016

Språklig sårbarhet i förskola och skola – Barnet, språket och pedagogiken
B. Bruce, U. Ivarsson, A-K. Svensson & E. Sventelius, Studentlitteratur, 2016

Ett skrivutvecklande arbetssätt – Att skriva med lust och glädje
A-K. Swärd & A. Karlsson, Studentlitteratur, 2017

Att få barnets språk att växa – Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma
K. Larsson, Stefan Hertz utbildning förlag, 2016

På engelska

Dyslexia and Inclusion. Classroom approaches for assesment, teaching and learning.
Reid, (2012) Fulton Publisher Ltd.

Language and reading disabilities.
Catts & Kamhi, (2011) Allyn Bacon

Reading and dyslexia in different orthographies
Brunswick, McDougall, de Mornay Davies (Ed.), Psychology Press, 2010

The science of reading
Snowling & Humle, Blackwell Publishing Ltd., 2005

Länkar

Avhandlingar inom dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Skolverket

Forskning för skolan
Skolverket

Kod-Knäckarna
Föräldrar – en resurs för sina barn

Läsa och skriva
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SBU - Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
Rapport inriktad på att utvärdera tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi.

Tidskrifter

Dyslexi , aktuellt om läs- och skrivsvårigheter
Svenska Dyslexiföreningen

Tidningen Läs & Skriv
Dyslexiförbundet FMLS

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter