Dyslexiutredning

Region Skåne och Kommunförbundet har en överenskommelse om hur en utredning ska gå till vid misstanke om dyslexi.

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne om utredning vid misstanke om dyslexi

När bör man göra en utredning?

Det finns många olika uppfattningar om hur gammalt barnet ska vara när man gör en dyslexiutredning. Vi på Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli (SKED) menar att barn som har en försenad språkutveckling behöver tidiga insatser, inte minst när det gäller träning av språklig medvetenhet, för att så småningom ta till sig läsningen.

Om ditt barn inte har kommit igång med sin läsning i årskurs två på hösten, är det viktigt att ta reda på varför. Är det någon i familjen som har haft svårigheter med läsning och skrivning finns det en ökad risk för att barnet får läs- och skrivproblem. Märker du att barnet inte kommer igång med läsningen i en normal takt finns det skäl att vara extra uppmärksam och göra en utredning tidigt, så att rätt stödåtgärder kan sättas in.

Ett tidigt tecken på att barnet kan få problem med läsning och skrivning när det börjar skolan, är om barnet i förskoleåldern har svårt för att rimma eller leka med ord och ramsor. De flesta förskoleklasser tränar barnen i språklig medvetenhet just genom att leka med rim och ramsor. Prata med förskolepersonalen om hur det går för just ditt barn.

Forskning visar att arbete med språklig medvetenhet på förskolenivå förbättrar förutsättningarna för den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Forskningen visar också att barn som vid skolstarten har bokstavskännedom har ett försprång när det gäller läs- och skrivinlärning.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter