Dyskalkyli

Dyskalkyli leder till svårigheter med att snabbt tolka och tillgodogöra sig siffror, tal och antal i olika situationer. Det är en specifikt nedsatt förmåga att hantera tal och antalsuppfattning.

Det handlar om de grundläggande räknefärdigheterna såsom addition, subtraktion, multiplikation och division snarare än mer abstrakta matematiska färdigheter som används vid exempelvis problemlösning.

Dyskalkyli är i hög grad ärftlig. Det är en medfödd svårighet att lära sig räkna. Besvären upptäcks ofta i tidig ålder och följer i regel eleven under hela skoltiden. Dyskalkyli kallas också specifika räknesvårigheter.

Svårigheterna visar sig inom andra skolämnen, utöver matematikämnet, såsom SO, NO, bild, slöjd, teknik och hemkunskap. Där handlar det exempelvis om svårigheter med beräkningar, kartor, skalor, ritningar, mätning, orientering och recept. Det visar sig även i vardagslivet som svårigheter med klocka, tid, pengar, busstabeller och orientering.

Generella matematiksvårigheter

Matematiksvårigheter kan ha många orsaker utan att vara av specifik karaktär. Det är därmed viktigt att skilja mellan specifika räknesvårigheter som du har när du har dyskalkyli och generella matematiksvårigheter.

Några orsaker till generella matematiksvårigheter kan exempelvis vara läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, koncentrationssvårigheter, bristfällig undervisning, känslomässiga blockeringar för ämnet, generella inlärningssvårigheter och språkstörning.

Stöd att få

Du blir inte av med din dyskalkyli, men du kan ofta kompensera för svårigheterna och minska dina problem med hjälp av olika lärverktyg och strategier.

Miniräknare med dubbelradigt fönster, formelsamlingar och lathundar med grundläggande talfakta och enhetsomvandling kan vara en bra hjälp för att kompensera för svårigheterna. Det finns klock- och kalenderappar med påminnelsefunktion som kan vara ett stöd.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter