DiagnosRelaterad ArbetsGrupp (DRAG)

Ett nätverk för logopeder i Skåne som arbetar inom Region Skåne, i en kommun eller i privat företag.

Nätverket arbetar främst med dyslexi, men även generella läs- och skrivsvårigheter. Nätverkets kontaktperson är logoped på Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli (SKED).

Nätverkets syfte är att

  • sprida, samla och samordna information och kunskap om till exempel utbildningar och forskning
  • vara ett forum för samverkan och dit man kan vända sig med frågor
  • skapa en ökad samstämmighet kring arbetsrutiner för logopeder som arbetar med läs- och skrivsvårigheter så att familjer i Skåne får likvärdig vård

All aktivitet och kommunikation i nätverket sker via e-post och gemensamma träffar. En övergripande och uppdaterad lista över berörda logopeder ansvarar SKED för. SKED fyller en samordnande, men inte beslutsfattande funktion.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter