Definition av dyslexi

Det finns ingen entydig och väl avgränsad definition av begreppet dyslexi.

Definition enligt International Dyslexia Association och amerikanska National Institute of Child Health and Human Development:

"Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som är neurologisk till sitt ursprung. Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavnings- och avkodningsförmåga.

Dessa svårigheter är resultatet av en brist i språkets fonologiska komponent, och svårigheterna är ofta oväntade med tanke på individens övriga kognitiva förmåga och tillgången till effektiv skolundervisning.

Sekundära konsekvenser kan innebära problem med läsförståelse, och en minskad läserfarenhet, vilket i sin tur kan hämma kunskapstillväxten och utvecklingen av ordförrådet."

Diskrepansdefinitionen

En definition som bygger på skillnaden mellan läs- och skrivförmåga och andra förmågor.

"Dyslexi är en störning som kommer till uttryck i svårigheter att lära sig läsa, trots vanlig undervisning, normal intelligens och rimliga psykosociala och kulturella villkor. Dyslexin beror på basala kognitiva störningar ofta med konstitutionell bakgrund."

På senare år har allt flera forskare och mottagningar uppmärksammat att det finns flera fall då denna definition inte är giltig. Det räcker inte med att ta reda på hur bra eller dåligt en individ läser i förhållande till sin kapacitet i övrigt, för att avgöra om personen har dyslexi. En svaghet i det fonologiska systemet gör att dyslektikern får svårt att avkoda orden. Man har därför i allt högre grad lämnat diskrepansdefinitionen och övergått till den definition som används av International Dyslexia Association.

Definition enligt Socialstyrelsens klassifikation av sjukdomar, ICD10

Socialstyrelsens klassifikation av sjukdomar (2011), som är en svensk version av diagnossystemet ICD10, är det diagnossystem som används inom sjukvården. Den är utgiven av Världshälsoorganisationen och ansluter sig till diskrepansdefinitionen.

"F81.0 Specifik lässvårighet.
Störningens främsta kännetecken är en specifik och klart försämrad utveckling av läsförmågan som inte bara beror på mental ålder, synproblem eller inadekvat skolgång.

Läsförståelse, ordigenkännelse, högläsningsförmåga och problemlösning som kräver intakt läsförmåga, kan alla påverkas menligt.

Stavningssvårigheter är ofta förbundna med specifika lässvårigheter och varar ofta upp i adolescensen även efter att läsförmågan förbättrats. Specifika lässvårigheter föregås ofta av störningar i tal- och språkutvecklingen. Associerade emotionella störningar och beteendestörningar uppträder ofta under skolåldern."

Definition enligt DSM-5

Ges ut av American Psychiatric Association. Här finns de svårigheter som kännetecknar dyslexi under kategorin utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser och ryms under diagnosen specifika inlärningssvårigheter. Detta är en förkortad version..

"I DSM-5 står det att dyslexi är en alternativ term som syftar på ett mönster av inlärningssvårigheter som utmärks av problem med korrekt eller flytande ordigenkänning samt problem med ordförståelse eller stavning.

För att räknas en specifik inlärningssvårighet krävs att följande diagnoskriterier är uppfyllda:

A. Svårigheter att utveckla och tillämpa akademiska färdigheter vilket visar sig i minst ett av följande symtom, som har förelegat i minst 6 månader trots riktade insatser mot svårigheterna: 

  • Felläsning eller långsam och mödosam läsning
  • Svårigheter att förstå vad den lästa texten förmedlar
  • Stavningssvårigheter
  • Svårigheter att uttrycka sig i skrift
  • Svårigheter att utveckla känsla för siffror, fakta förståelse av siffror eller svårigheter att räkna
  • Svårigheter med matematiskt tänkande

B. Funktionsförmågan inom det aktuella området ligger påtagligt och mätbart under den förväntade nivån för individer i samma ålder. Funktionsnedsättningen försvårar påtagligt skolarbete, yrkesarbete eller vardagliga aktiviteter. Svårigheterna styrks genom både standardiserade, individuellt genomförda tester som mäter prestationsförmågan samt genom omfattande klinisk bedömning. [...]

C. Inlärningssvårigheterna föreligger under skolåren, men visar sig inte alltid fullt ut förrän kraven på färdigheter inom individens problemområde överstiger dennes begränsade förmåga. [...]

D. Inlärningssvårigheterna förklaras inte bättre med intellektuella funktionsnedsättningar, okorrigerade syn- eller hörselnedsättningar, någon annan form av psykisk ohälsa eller neurologisk sjuklighet, psykosociala problem, bristande språkkunskaper som försvårar lärandet eller inadekvat pedagogik.

Därefter bedöms inlärningssvårigheterna som antingen lindriga, medelsvåra eller svåra.

Dyslexi specificeras utifrån ovanstående på följande sätt:

  • 315.00 Specifika inlärningssvårigheter med lässvårigheter, med nedsatt läshastighet och ordigenkänning
  • 315.2 Specifika inlärningssvårigheter med skrivsvårigheter avseende riktighet i stavning"

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter