Regler för förenings-, projekt- eller utvecklingsbidrag

Grunden för att handikapporganisationer ska få bidrag från Region Skåne är att organisationerna bedriver handikappolitiskt-, informations-, socialt stöd- och rehabiliterande verksamhet, som på olika nivåer är ett komplement till regionens och samhällets verksamhet och ansvar.

Definitionen på handikapp utgår från begreppen skada, funktionsnedsättning och handikapp. En person får en långvarig eller kronisk funktionsnedsättning förorsakad av en skada genom olycka eller sjukdom. Detta kan ske redan på fosterstadiet eller senare i livet. Handikappad blir personen först när omgivningen inte anpassas till personen med funktionsnedsättning. Handikapp är relativt till den omgivning och situation personen befinner sig i. I handikappbegreppet brukar sådant tillstånd som är att hänföra till normalt åldrande borträknas.

Region Skånes bidrag till handikapporganisationerna utbetalas dels som ett föreningsbidrag och dels som ett projektbidrag (max 10 procent av summan till föreningsbidrag). Bidragets totala ram avsätts i budget som fastställs av regionfullmäktige.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter