Om forskning och utveckling

Vi har en egen forsknings- och utvecklingsenhet som stimulerar och stödjer medarbetarna till en evidensbaserad praktik, en systematisk kunskaps- och kompetensutveckling och bidrar till en kultur av vetenskapligt och kritiskt tänkande.

Pågående projekt

 • Fyra år sedan skånska stegen infördes – hur ser det ut nu? (barn- och ungdomshabiliteringen)
 • Utvärdering av instrumentet ALP (Avgöra fas i Lärande Processen) för metoden ”Köra för att Lära” i elrullstol (barn- och ungdomshabiliteringen)
 • Första tiden på habiliteringen – utvärdering av mottagandefasen (barn- och ungdomshabiliteringen)
 • Delaktighet i målformulering – användning av självskattningsfrågor (vuxenhabiliteringen)
 • Vilken effekt av basal kroppskännedom upplever personer med autismspektrumtillstånd? (vuxenhabiliteringen)
 • Kompetensverktyg för kvalitetssäkring av tolkarnas arbete (syn-, hörsel- och dövverksamheten)
 • En inventering av befintligt arbetssätt rörande grafisk AKK i Region Skåne (Hjälpmedel Skåne och barn- och ungdomshabiliteringen)
 • Uppföljningsstudie av förskrivningsprocessen - omfattande kommunikationssvårigheter (Hjälpmedel Skåne)
 • Anhörigstöd (vuxenhabiliteringen)
 • MBSR för personer med synnedsättning (syn-, hörsel- och dövverksamheten)
 • Teckenspråkstolk vid bikulturellt behandlingsarbete (syn-, hörsel- och dövverksamheten)
 • Affektskola för personer med funktionsnedsättning (vuxenhabiliteringen)
 • Remotivationsprocess för egen vilja till aktivitet (vuxenhabiliteringen)
 • Psykosociala insatser för barn med rörelsenedsättning (barn- och ungdomshabiliteringen)
 • Kulturella aspekter på AKK (barn- och ungdomshabiliteringen)
 • Bedömningsinstrument för sömn (barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen) 
 • Motoriska svårigheter hos barn och ungdomar med autism (barn- och ungdomshabiliteringen)
Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.